מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/מבני נתונים/תורי קדימויות

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי


דף זה עוסק בתורי קדימויות, בפרט במימוש ערימה בינרית (binary heap). תור קדימויות משמש לשמירת קבוצת איברים כאשר:

 • הקבוצה דינמית (נתן להוסיף ולמחוק איברים).
 • יש לענות בצורה יעילה על השאלה מהו האיבר הקטן ביותר (או לחלופין הגדול ביותר).


לעומת זאת, תור קדימויות אינו משמש לשמירת קבוצת איברים כאשר יש לחפש בצורה יעילה איבר מסוים (כמו האם האיבר 124 מופיע בקבוצה).


כדאי לדעת:

ספר הקורס, הפרק "Heapsort" עוסק בנושאים אלה.
 1. תוכל לראות את הפסוודו-קוד המלא למבנה זה בתורי קדימויות - פסוודו-קוד.


מימוש C++

std::priority_queue


ממשק[עריכה]

הנה הממשק של תור קדימויות:

# Creates a priority queue.
Make-Heap()

# Inserts a value (v) to a priority queue (pq).
Insert(pq, v)

# Returns the smallest value in a priority queue (pq).
Min(pq)

# Removes the smallest value from a priority queue (pq).	
Delete-Min(pq)

# Returns the size of a priority queue (pq).
Size(pq)

ולהלן דוגמה לשימוש בו:

1	Insert(pq, 94)
2	Insert(pq, 91)
3	Insert(pq, 99)
4	Insert(pq, 93)

	# Prints 91.
5	Print( Min(pq) )

	# Removes 91.
6	Delete-Min(pq)
	# Removes 93.
7	Delete-Min(pq)

	# Prints 94.
8	Print( Min(pq) )


בדף זה נעסוק במימוש ספציפי לממשק זה - מימוש הערימה הבינרית (Binary-Heap). שאר הדף עוסק במימוש זה.


'שימו לב:

הממשק והשימוש מתאימים לתור קדימויות המאפשר גישה לאיבר הקטן ביותר. באופן סמטרי, אפשר להגדיר תור קדימויות המאפשר גישה לאיבר הגדול ביותר. בתור זה, שתי הפעולות Max וDelete-Max.

ארגון המידע[עריכה]

שומרים מערך של האיברים, ומשתנה המציין כמה איברים נמצאים כרגע בשימוש:

Binary-Heap
	# An array of the values stored.
1	Values
	# The size (number of entries used in Values).
2	size
דוגמה:

להלן דוגמה לערימה המכילה 9 איברים מתוך 12 איברים אפשריים:

ערימה בינרית בייצוג מערך.
ערימה בינרית בייצוג מערך.


ייצוג העץ[עריכה]

ילדים והורים[עריכה]

כאמור, המבנה הוא למעשה מערך, אלא שאפשר לחשוב עליו כעץ בינרי (עץ שבו לכל צומת יש לכל היותר שני ילדים):

 1. השורש הוא באינדקס 1.
 2. אם צומת הוא באינדקס , אז:
  1. ילדו השמאלי (אם יש לו) הוא באינדקס .
  2. ילדו הימני (אם יש לו) הוא באינדקס .
  3. אביו (אם יש לו) הוא באינדקס .
# Returns the index of the left child.
Left-Child(i)
1	return 2 * i


# Returns the index of the right child.
Right-Child(i)
1	return 2 * i + 1


# Returns the index of the parent.
Parent(i)
1	return i / 2
דוגמה:

להלן העץ המתאים למערך שראינו מקודם:

ערימה בינרית בייצוג עץ.
ערימה בינרית בייצוג עץ.


אחת התכונות המועילות של העץ המתקבל, הוא שגובהו לוגריתמי במספר האיברים:משפט:

אם הוא מספר האיברים ו הוא מספר הרמות בעץ, אז , ו.


תכונת הערימה[עריכה]

הגדרה:

עץ ערימה בינרית חייב לקיים את תכונת הערימה - כל מסלול מהשורש לעלה מייצר סדרת איברים מונוטונית לא-יורדת.
דוגמה:

בעץ שלעיל:

 1. ערכי הצמתים במסלול השמאלי ביותר מייצרים את הסדרה שאכן מונוטונית לא-יורדת.
 2. ערכי הצמתים במסלול הימני ביותר מייצרים את הסדרה שאכן מונוטונית לא-יורדת.


כדאי לדעת:

יש המגדירים תכונה זו ככך שמדובר בעץ סדור חלקית.
שימו לב:

עץ ערימה בינרית אינו בהכרח מקיים את תכונת הBST.


כדאי לדעת:

עץ הערימה הבינרית הוא מבנה נתונים רקורסיבי: אם עץ הוא עץ ערימה בינרית תקין, אז גם ילדו השמאלי וילדו הימני של השורש הם שורשי עצים כאלה.
ערימה בינרית כמבנה רקורסיבי.
ערימה בינרית כמבנה רקורסיבי.

פעולות פשוטות[עריכה]

קל מאד לראות מתכונות הערימה את המשפט הבא.משפט:

האיבר הקטן ביותר בערימה נמצא באינדקס 1.


בעזרת המשפט, נממש כעת את הפעולות הפשוטות Size, Max-Size, וMin. כ"א מהן היא באופן טריוויאלי.

# Returns the size of a heap (bh).
Size(bh)
1	return bh.size


# Returns the maximum size of a heap (bh).
Max-Size(bh)
1	return Length(bh.Values)


# Returns the smallest value in a heap (bh).
Min(bh)
1	return bh.Values[1]

פעולת Insert[עריכה]

כדי להכניס איבר חדש לערימה, ראשית מכניסים צומת חדש כצומת האחרון, ולאחר מכן מבעבעים אותו מעלה למקומו המתאים.דוגמה:

בתרשים הבא, A מראה ערימה בת 9 איברים; בB מוסיפים איבר חדש, מה שפוגם בתכונת הערימה; בC ובD מבעבעים את הצומת החדש כלפי מעלה.

הכנסת איבר.
הכנסת איבר.


להלן הפסוודו-קוד לפעולת Insert:

# Utility function for maintaining the heap invariant.
# Recursively corrects a violation at some index (i).
Bubble-Up(bh, i)
1	if i == 1
2		return

3	p = Parent(i)

4	if bh.Values[p] bh.Values[i]
5		return

	# This swaps the two values.
6	bh.Values[p] <-> bh.Values[i]

7	Bubble-Up(bh, p)


# Inserts a value (v) to a binary heap (bh).
Insert(bh, v)
1	bh.Values[++bh.size] = v

2	Bubble-Up(bh, bh.size)משפט:

הפעולה Bubble-Up אכן מתקנת את הערימה (אם יש צורך בכך).הוכחה: ההוכחה היא באינדוקציה על גובה עץ הערימה, .

(בסיס האינדוקציה) עבור , קל לראות שאין צורך לתקן כלום וBubble-Up אכן אינה עושה כלום.

(מעבר האינדוקציה) נניח שהאלגוריתם מתקן עבור עצים שגובהם לכל היותר (כולל) , ונוכיח שהדבר נכון גם לעצים בגבה . נתבונן בעץ כלשהו בעל גבה שכרגע הכנסנו אליו איבר. קל לראות שגבה עץ ילדו השמאלי הוא בדיוק , וגבה עץ ילדו הימני הוא לכל היותר . כך או כך, מהנחת האינדוקציה, לאחר מספר קריאות רקורסיביות לBubble-Up, שני עצים אלה תקינים. התרשים הבא מראה את העץ במצב זה.

הוכחת נכונות הבעבוע כלפי מעלה.
הוכחת נכונות הבעבוע כלפי מעלה.

כעת יש מספר קטן של מקרים אפשריים:

 1. - במקרה זה, כל מסלול משורש לעלה הוא בהכרח מונוטוני. העץ, לכן, תקין, וBubble-Up אכן לא תשנה כלום.
 2. - במקרה זה בהכרח ההכנסה היתה לתת-העץ השמאלי (מדוע?), ולכן בהכרח . יוצא שהחלפה בין ו אכן תפתור את הבעיה, וקל לראות שזה מה שBubble-Up תעשה בקריאה הרקורסיבית הבאה.
 3. - מקרה זה סימטרי למקרה הקודם.
משפט:

 • 1 של Insert מייצרת לכל היותר הפרה אחת של תכונת הערימה ברמה התחתונה.
 • כל קריאה של Bubble-Up מתקנת הפרה של תכונת הערימה ברמה כלשהי, ומייצרת לכל היותר הפרה חדשה ברמה מעל.
משפט:

אם לערימה יש איברים, אז Insert היא במקרה הגרוע.


פעולת Delete-Min[עריכה]

כדי להוציא את האיבר הקטן ביותר מהערימה, ראשית נחליף את צמתו בצומת האחרון, ולאחר מכן מבעבעים את הצומת מטה למקום המתאים.דוגמה:

בתרשים הבא, A מראה ערימה בת 9 איברים; בB מוציאים את האיבר הקטן ביותר (כלומר, מחליפים אותו בצומת האחרון), מה שפוגם בתכונת הערימה; בC ובD מבעבעים את הצומת כלפי מטה.

הוצאת האיבר הקטן ביותר.
הוצאת האיבר הקטן ביותר.


להלן הפסוודו-קוד לפעולת Delete-Min:

# Utility function for maintaining the heap invariant.
# Recursively corrects a violation at some index (i).
Bubble-Down(bh, i)
1	l = Left-Child(i)
2	r = Right-Child(i)

3	if l <= bh.size and bh.Values[l] and bh.size and bh.Values[l] < bh.Values[i]
4		smallest = l 
5	else
6		smallest = i
		
7	if r <= bh.size and bh.Values[r] < bh.Values[smallest]
8		smallest = r
		
9	if smallest == i
10		return
		
	# This swaps the two values.
11	bh.Values[i] <-> bh.Values[smallest]
	
12	Bubble-Down(bh, smallest)
		
		
# Removes the smallest value from a heap (bh).	
Delete-Min(bh)
14	v = Min(bh)
	
15	bh.Values[1] = bh.Values[bh.size--]
	
16	Bubble-Down(bh, 1)
	
17	return vמשפט:

 • קריאה 1 של Delete-Min מייצרת לכל היותר הפרה אחת של תכונת הערימה ברמה העליונה.
 • כל קריאה של Bubble-Down מתקנת הפרה של תכונת הערימה ברמה כלשהי, ומייצרת לכל היותר הפרה חדשה ברמה מתחת.
משפט:

אם לערימה יש איברים, אז Delete-Min היא במקרה הגרוע.


כדאי לדעת:

בספר הקורס נקראת הפעולה Bubble-Down בשם Heapify.

אלגוריתם המיון Heapsort[עריכה]

אפשר להשתמש בערימה בינרית כדי למיין מערך. להלן (גרסה אחת אפשרית) של אלגוריתם המיון Heapsort:

#/ Heap sort. 
# Takes an array (Values), and sorts it in increasing order.
Heapsort(Values)
1	n = Length(Values)
	
2	bh = Make-Binary-Heap()
	
3	for i in [1, ..., Length(Values)]		
4		Insert(bh, Values[i])
	
5	for i in [1, ..., Length(Values)]		
6		Values[i] = Delete-Min(bh)

בשיעורי הבית תתבקש להוכיח את נכונות האלגוריתם ולהראות שסיבוכיותו .


בניה ממערך[עריכה]

לבסוף נעסוק בבעיה אחרונה - בניית ערימה בינרית ממערך (שגודלו ):

# Makes a binary heap from an array (Values).
Build-Heap(Values)


המימוש הנאיבי[עריכה]

לכאורה קל מאד לממש את {{קוד בשורה|Build-Heap ע"י לולאה של פעולות Insert:

# Makes a binary heap from an array (Values).
Build-Heap(Values)
1	bh = Make-Priority-Queue()
	
2	for i in [1, ..., Length(Values)]
3		Insert(bh, Values[i])
			
4	return bhמשפט:

במימוש זה, Build-Heap פועל בסיבוכיות במקרה הגרוע.


מימוש בעזרת Bubble-Down[עריכה]

להלן מימוש יעיל יותר, המתבסס כולו על Bubble-Down:

# Makes a binary heap from an array (Values).
Build-Heap(Values)
1	bh = Make-Priority-Queue()

2	bh.size = Length(Values)	

3	for i in [1, ..., Length(Values)]
4		bh.Values[i] = Values[i]
	
5	for i in [Length(Values), ..., 1]
6		Bubble-Down(bh, i)

7	return bhמשפט:

מימוש זה אכן מייצר ערימה תקנית (כלומר כזו שמקיימת את תכונת הערימה).הוכחה: נתבונן ב5-6, ונחשוב על ייצוג העץ:

בנייה ממערך.
בנייה ממערך.

אפשר לראות שבכל פעם שBubble-Down נקראת, היא מופעלת על ערימה שיש בה הפרעה אחת לכל היותר - בראש הערימה. זהו בדיוק המצב שBubble-Down פותרת.משפט:

סיבוכיות המימוש היא .הוכחה: הטענה ברורה מ3-4.

את הטענה נוכיח כך. אם נמספר את הרמות כ, אז ברמה יש לכל היותר איברים. Bubble-Down המופעל על איבר ברמה אורך לכל היותר . לכן סיבוכיות 5-6 הנה במקרה הגרוע לכל היותר . נפשט ביטוי זה:

כבר ראינו לעיל ש, ולכן רק נותר להראות ש. אפשר להראות זאת בעזרת מעט אלגברה.


הפרק הקודם:
טבלאות ערבול
תורי קדימויות
תרגילים
הפרק הבא:
מבני נתונים לקבוצות זרות