PHP/הערות

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
< PHP

ישנם שני סוגים של הערות:

  • הערה קצרה - שורה אחת.
  • הערה ארוכה - שורה אחת ויותר.

הערות קצרות[עריכה]

הערה של שורה אחת - מוגדרת על פי אחד מהסימנים הללו '#' '//'. כאשר הלאה מהסימן ('#' או '//') נמצאת ההערה. ההערה נפסקת בסוף השורה.

דוגמא[עריכה]

php code..
// Comment Comment
# Comment Comment
php code..
php code..

השורה השניה והשלישית הן הערות קצרות - של שורה אחת. השורה הראשונה, הרביעית והחמישית יבוצעו בPHP כרגיל..

הערות ארוכות[עריכה]

הערה של שורה ומעלה - הסימן '*/' מגדיר את התחלת ההערה והסימן '/*' מגדיר את סוף ההערה.

דוגמא[עריכה]

php code..
/* Comment Comment
Comment Comment Comment
Comment */
php code..
php code..

השורה השניה, השלישית והרביעית הן הערה (ארוכה). השורה הראשונה, הרביעית והחמישית יבצועו בPHP כרגיל...

שימוש ההערות[עריכה]

מנוע הPHP אינו מתייחס להערות, לכן הערה באמצע פקודה - לא תפגע בפקודה (זה אפשרי אך ורק בפקודה ארוכה) גם כן אפשרי לרשום הערה אחרי פקודת PHP (קצרה וארוכה כאחד)..

לדוגמא :

if(6 ==/* 6 does equal to 6 */6) # 6 does equal to 6
 echo 'great job!';

כיוון שלהערה ארוכה יש גבול שאפשר להגדיר, אפשר לשים את זה בתנאי באין מפריע - הבעיה היא הבלאגן שנוצר בקוד.

לרוב רושמים את ההערות שורה לפני הפקודה ובכך מונעים בלאגן.

//6 does equal to 6
if(6==6)
 echo 'great job';


הפרק הקודם:
הערות וסגנון
הערות הפרק הבא:
משפטי תנאי