NET/CsharpKeywords

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
< NET
תכנות בסביבת NET
abstract[עריכה]

מציין מחלקה מופשטת, כלומר מחלקה שחלק מהשיטות בה אינן ממומשות, ויש לממש אותן במחלקה יורשת. לא ניתן ליצור מופע של מחלקה מסוג abstract.

as[עריכה]

מבצע יציקה (casting) של משתנה מסוג אחד אל משתנה מסוג אחר. אם היציקה נכשלת, מחזיר null‏ (Nothing בשפת VB.NET).

base[עריכה]

מייצג התייחסות אל מחלקת הבסיס מתוך מחלקה יורשת. מחזיר את המופע של מחלקת הבסיס הנוצר באופן משתמע כאשר יוצרים מופע של מחלקה יורשת, ומאפשר לגשת לשיטות ומשתנים של מחלקת הבסיס (אם רמת הגישה שלהם היא לפחות protected) גם אם יש להם גרסאות חדשות במחלקה היורשת.

bool[עריכה]

כינוי למחלקה System.Boolean.

break[עריכה]

בלולאות: מפסיק את פעולת הלולאה הנוכחית ומעביר את השליטה לפקודה הראשונה שאחרי הלולאה. בביטוי switch: מסיים את ביצוע האפשרות הנוכחית בביטוי. ראה משפטי בקרה.

byte[עריכה]

כינוי למחלקה System.Byte.

case[עריכה]

מציין תחילת בלוק לביצוע עבור ערך אפשרי במבנה switch.

catch[עריכה]

מגדיר בלוק אליו הביצוע קופץ במקרה של חריגה (Exception) בביצוע התוכנית. חייב לבוא מייד לאחר בלוק try.

char[עריכה]

כינוי למחלקה System.Char.

checked[עריכה]

בודק אם כפתור הרדיו לחוץ או לא. כלומר מחזיר נכון אם הוא לחוץ ומחזיר לא נכון אם הוא לא לחוץ.

class[עריכה]

מכריז על הגדרת מחלקה.

const[עריכה]

מגדיר משתנה כקבוע. ערכו של קבוע נקבע בעת הכרזתו, ולא ניתן לשנותו לאחר מכן.

continue[עריכה]

בלולאת for חוזר לקידום ובדיקת תנאי,
ובלולאות do...while ו- while חוזר לבדיקת התנאי.

decimal[עריכה]

default[עריכה]

מציין את מגוון האפשרויות שלא צוינו במקרים (cases) קודמים במבנה switch.

delegate[עריכה]

do[עריכה]

מציין לולאה עם בקרה ביציאה:

do
{
...
}
while(<expression>);

הפעולות שנכתבו יתבצעו לפחות פעם אחת, לאחר מכן כל עוד הביטוי <expression> הוא true, הלולאה תתבצע שוב. ראה גם משפטי בקרה.

double[עריכה]

מציין משתנה מסוג מספר נקודה צפה בדיוק כפול. זהו למעשה כינוי למחלקה System.Double.

else[עריכה]

מציין הוראה או הוראות לביצוע כאשר תנאי מסויים אינו מתקיים (ערכו false. ראה משפטי בקרה.

enum[עריכה]

event[עריכה]

explicit[עריכה]

extern[עריכה]

false[עריכה]

finally[עריכה]

fixed[עריכה]

float[עריכה]

מציין משתנה מסוג מספר נקודה צפה עם דיוק יחיד. זהו כינוי למבנה System.Single.

for[עריכה]

מציין לולאה בעלת מספר מוגדר של חזרות. ראה משפטי בקרה.

foreach[עריכה]

global::[עריכה]

goto[עריכה]

if[עריכה]

מצייין מה יקרא אם תנאי מסויים יקרא (סימנו true) ראה משפטי בקרה.

implicit[עריכה]

in[עריכה]

int[עריכה]

מציין משתנה מסוג מספר שלם. זהו כינוי למבנה System.Int32.

interface[עריכה]

internal[עריכה]

is[עריכה]

lock[עריכה]

מציין קטע קוד בו רק לתהליכון אחד יש גישה, ותהליכונים אחרים מעוכבים עד שהתהליכון המבצע את הקטע יסיים אותו. ראה תהליכונים.

long[עריכה]

מציין משתנה מסוג מספר שלם באורך 64 סיביות. זהו למעשה כינוי למבנה System.Int64.

namespace[עריכה]

new[עריכה]

null[עריכה]

object[עריכה]

operator[עריכה]

out[עריכה]

override[עריכה]

params[עריכה]

private[עריכה]

protected[עריכה]

public[עריכה]

readonly[עריכה]

ref[עריכה]

return[עריכה]

מציין החזרת ערך בפונקציה וסיום הפונקציה. אם פקודה נכתבה לאחר return, היא לא תתקיים.

sbyte[עריכה]

sealed[עריכה]

short[עריכה]

sizeof[עריכה]

אופרטור המחזיר את מספר הבתים המוחזקים על ידי אובייקט מסוג value type. הערך המוחזר הוא מסוג int

int size = sizeof(int)

כדי להפעיל את האופרטור על סוגים שאינם בין סוגי המספרים הסטנדרטיים או bool, יש לשים אותו בתוך בלוק unsafe.

stackalloc[עריכה]

static[עריכה]

string[עריכה]

מציין משתנה מסוג מחרוזת של תווים. זהו כינוי למחלקה System.String. ראה מחרוזות.

struct[עריכה]

switch[עריכה]

this[עריכה]

throw[עריכה]

true[עריכה]

try[עריכה]

typeof[עריכה]

uint[עריכה]

מציין משתנה מסוג מספר שלם חיובי באורך 32 סיביות. זהו כינוי למבנה System.UInt32.

ulong[עריכה]

ציין משתנה מסוג מספר שלם חיובי באורך 64 סיביות. זהו כינוי למבנה System.UInt64.

unchecked[עריכה]

unsafe[עריכה]

ushort[עריכה]

using[עריכה]

ממתיק המאפשר להבטיח שאובייקטים המממשים את הממשק IDisposable ישוחררו על ידי קריאה לשגרה Dispose המוגדרת בממשק. אם נניח שיש לנו מחלקה בשם MyDisposable המממשת את IDisposable, יש לכתוב

using (MyDisposable disp = new MyDisposable()) {
  disp.DoSomething();
  ...
}

הדבר שקול לכתיבת הקוד הבא:

MyDisposable disp;
try {
  disp = new MyDisposable();
  disp.DoSomething();
  ...
}
finally {
  disp.Dispose();
}

באופן טבעי, ניתן להשתמש במילה זו רק עם מחלקות המממשות את IDisposable.

virtual[עריכה]

void[עריכה]

volatile[עריכה]

while[עריכה]

מציין סוג של לולאת בקרה בכניסה. ראה משפטי בקרה.

#if[עריכה]

#region[עריכה]