BASH/קבצים ותיקיות

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

mkdir[עריכה]

הפקודה הזאת בעצם יוצרת תיקייה. את התיקייה אפשר לכתוב במיקום יחסי ובמיקום אבסולוטי, בדומה למה שלמדנו ממקודם. לדוגמה אם נכתוב את הפקודה הבאה כשאנחנו בתיקיית הבית: username@computername:~$ mkdir newfolder ניצור תיקייה בשם NEWFOLDER בתיקיית הבית.

עם זאת, אנחנו יכולים ליצור תיקייה במיקום אבסולוטי, לדוגמה, אם נרצה ליצור תיקייה בשם newfolder בתיקייה etc שבתיקיית root, נכתוב: username@computername:~$ mkdir /etc/newfolder שימו לב שאתם צריכים להיות בעלי הרשאת כתיבה בתיקייה etc, על מנת ליצור בתוכה תיקייה.

כמו כן, ניתן ליצור מספר תיקיות בפקודה אחת, בצורה הבאה: username@computername:~$ mkdir newfolder1/newfolder2 כאשר שתי התיקיות אינן קיימות, המערכת תיצור את שתיהן, אחת בתוך השנייה.

עכשיו תורכם:

צור את התיקייה XXX במסך הראשי של המחשב (תיקיית Desktop), ובתוכה את התיקייה YYY, בפקודה אחת, כאשר אתה נמצא בתיקיית root.

rmdir[עריכה]

פקודה זו מוחקת תיקייה, בדומה לפקודה הקודמת. אבל הפקודה תסרב למחוק תיקייה שלא ריקה. לדוגמה: username@computername:~$ rmdir folder תנסה למחוק את התיקייה folder שבתיקייה הנוכחית.

עכשיו תורכם:

מחק את שתי התיקיות, XXX ו-YYY שיצרת במשימה הקודמת, לפי הסדר הנכון.

cp[עריכה]

הפקודה הזאת מעתיקה קבצים או תיקיות. קודם נראה שימוש של העתקת קובץ-קובץ: username@computername:~$ cp source_file dest_file הקובץ יעתיק את התוכן של source_file לתוך הקובץ dest_file. שימו לב שאם יש קובץ בשם הזה, הוא ידרס.

כרגיל, ניתן להשתמש במיקום יחסי ו/או אבסולוטי.

mv[עריכה]

הפקודה הזאת כמו cp, רק שמעבירה את הקובץ, בדומה ל"גזור". דוגמה: username@computername:~$ mv source_file dest_file

בעזרת הפקודה mv ניתן גם לשנות את שמו של הקובץ או התקייה. דוגמה: username@computername:~$ mv old_name new_name

עכשיו תורכם:

התאמן ביצירת, מחיקת, העתקת והעברת תיקיות.