לדלג לתוכן

אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 17

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

כינוי הרמז tiam[עריכה]

73. כינוי הרמז tiam מתייחס לזמן הפעולה, ומשמעותו "אז" או "בזמן ההוא".

 • Nun ili estas saĝaj, sed tiam ili estis malsaĝaj = עכשיו הם חכמים, אבל אז הם היו טיפשים.

יחס ההשוואה pli/plej[עריכה]

74. מילות היחס pli ו-plej משמשות להשוואה, כאשר pli משמעותה "יותר" ו-plej משמעותה "הכי" או "ביותר".

 • bela = יפה, pli bela = יותר יפה, plej bela = הכי יפה/היפה ביותר
 • bona = טוב, pli bona = יותר טוב, plej bona = הכי טוב/הטוב ביותר
 • malbona = רע, pli malbona = יותר רע, plej malbona = הכי רע/הרע ביותר

75. מילות היחס el תשמש לציון הקבוצה שאליה מתייחסת המילה plej.

 • Li estas la plej juna el tiuj = הוא הצעיר ביותר מביניהם.
 • Vi estas la plej feliĉa el ni = אתה הכי שמח מכולנו.
 • Tiu estis la plej ruza el la viroj = הוא היה הערמומי שבגברים.

שימוש ב- kun כתיאור אופן[עריכה]

76. בנוסף לציון יחס השיתוף (70), מילת היחס kun משמשת גם לציון של פעולות או רגשות שנלווים לפעולה או מצב כלשהו, וכן גם לציון תכונה קבועה שמזוהה עם אדם או עצם.

 • Li prenis ĝin kun la plej granda zorgo = הוא לקח את זה בזהירות רבה.
 • Mi aŭdis lin kun intereso kaj plezuro = שמעתי אותו בעניין רב והנאה רבה.
 • Ŝi estas virino kun bona gusto = היא אישה עם טעם טוב.
 • Mi havas ĉevalon kun forta korpo = יש לי סוס עם גוף חזק.

הערה: יש מקרים שבהם ניתן לתאר את אופן הפעולה באמצעות המכשיר או הכלי ששימש לביצועה ושימוש במילת היחס per.

 • Li kantis per dolĉa voĉo = הוא שר בקולו היפה.
 • Vi puŝis min per forta mano = דחפת אותי ביד חזקה.

פעלי הדיבור[עריכה]

77. שלושת הפעלים diri, paroli ו-rakonti קשורים לפעולת הדיבור, אך יש להבחין בין המשמעות של כל אחד ואחד:

 • Mi diris al vi ke pluvas = אמרתי לך שיורד גשם
 • Mi diris ĝin al vi = אמרתי לך את זה
 • Mi parolis al vi pri ĝi = דיברתי איתך על זה
 • Mi rakontis ĝin al vi = סיפרתי לך את זה

אוצר מילים[עריכה]

שמות עצם plumo = עט letero = מכתב rakonto = סיפור
reĝo = מלך servisto = משרת intereso = עניין
zorgo = זהירות plezuro = הנאה

שמות פועל resti = להשאר peli = לרדוף skribi = לכתוב
ami = לאהוב rakonti = לספר gratuli = לברך
lasi = לעזוב (חפץ שאוחזים)

מילות יחס ekster = מחוץ ל...

קטע קריאה: פרידריך (Frederico) הגדול והמשרת הצעיר[עריכה]

Hieraŭ mi legis interesan libron pri Frederiko Granda. En ĝi oni rakontas ke la reĝo kun plezuro legis aŭ skribis per sia plumo, dum malfruaj horoj de la nokto. Agrabla juna knabo, la plej juna el la servistoj, tiam restis ekster la pordo.

Ĉar la reĝo legis plej interesan novan libron, li ne opiniis ke la horo estas malfrua. Li vokis sian malgrandan serviston, sed la knabo nek venis nek respondis. La reĝo iris tien, kaj trovis la knabon ekster la pordo. Li vidis ke la knabo dormas sur malalta seĝo. Tiam Frederiko Granda ne estis kolera, sed hontis ĉar li vokis la infanon.

La reĝo Frederiko vidis leteron en la poŝo de la knabo. Tuj li prenis la leteron el lia poŝo, kaj rigardis ĝin. Ĝi estis letero al la servisto, de lia patrino. Ŝi ne estis riĉa virino, ŝi ŝajnis esti tre malriĉa. En ĉi tiu letero la patrino diris per la plumo ke ŝi amas la filon. Ŝi dankis lin ĉar li skribis al ŝi longan leteron. Ŝi ankaŭ dankis lin ĉar li donis al ŝi monon. La reĝo volis esti tre bona al tia filo.

Kun la plej granda zorgo li metis monon el sia poŝo kun la letero, kaj tiam lasis la leteron en ties poŝo. Tiam li formarŝis al sia ĉambro, kaj vokis la malgrandan serviston. La knabo tuj aŭdis, kaj rapidis tra la pordo. Li kuris trans la ĉambron, kaj staris antaŭ la reĝo. "Ĉu vi dormis?" diris Frederiko Granda. "Jes, mi timas ke mi preskaŭ dormis," respondis la knabo, "kaj mi tre hontas."

Tiam li metis la manon en la poŝon, kaj trovis la monon. Li ŝajnis pli malfeliĉa kaj diris kun granda timo "Malamiko metis ĉi tiun monon en mian poŝon! Oni opinios ke mi ŝtelis ĝin! Oni malamos min, kaj forpelos min!" Frederiko respondis, "Ne, mi donis ĝin al vi ĉar mi amas bonajn knabojn. Mi gratulas vian patrinon, ĉar ŝi havas tian filon."

משפטים לתרגום[עריכה]

1. מספרים סיפור מעניין על פרידריך הגדול.
2. המשרת הצעיר ביותר שלו נשאר מחוץ לדלת.
3. המלך קרא לו, והוא מיהר לשם ועמד לפניו.
4. אתמול הוא לא שמע את המלך.
5. המלך קרא לו, אבל הוא לא ענה.
6. המלך חשב שהנער עזב עם המשרתים המבוגרים, וכעס.
7. הוא השאיר את הספר שלו על השולחן, והלך לדלת.
8. אז הוא ראה שהנער הצעיר ישן שם.
9. הוא הסתכל עליו בעניין רב (=גדול), וראה מכתב בכיסו. המכתב היה מאימו של הנער.
10. הוא כתב לה מכתב, באמצעות העט שלו, ונתן לה כסף כי היא היתה עניה.
11. הוא כתב מכתבים ארוכים יותר בהנאה, כי הוא היה בן נאמן ביותר.
12. המלך בירך את אימו של הנער.
13. המלך רצה להיות טוב יותר אל הנער.
14. הוא הניח את הספר שלו על השולחן, ליד החרב שלו, ודיבר למשרת הצעיר.
15. אז המשרתים המבוגרים יותר באו, ועמדו מסביב למלך.
16. הם הלכו בזהירות רבה, והמשרת הצעיר יותר לא שמע אותם.
17. הם אהבו את הנער הצעיר, ורצו לעזור לו.


הערות ותוספות[עריכה]

 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 16 לדף השער שיעור 18 >>>