לדלג לתוכן

Visual Basic/מילים שמורות

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי


Visual Basic 6.0
VB
As משתנה מסוג...
Boolean טיפוס כן/לא
ByRef משתנה נשלח כמצביע
Byte טיפוס בייט
ByVal משתנה נשלח כערך
Call הצהרת קריאה
Case אפשרות של select
Cbool המרה ל-boolean
Cbyte המרה ל-byte
Ccur המרה ל-

Currency

Cdate המרה ל-date
Cdbl המרה ל-double
Cdec המרה ל-decimal
cInt המרה ל-integer
cLng המרה ל-long
Close סגור קובץ
Const משתנה קבוע
cSng המרה ל-single
cStr המרה ל-string
Currency טיפוס סימן
cVar המרה ל-Variant
Date טיפוס תאריך
Declare הצהרה
DefBool
DefByte
DefDate
DefDbl
DefInt
DefLng
DefObj
DefSng
DefStr
DefVar
Dim הגדרת משתנה
Do בצע לולאה
Double טיפוס שבר כפול
Each לולאה עבור כל...
Else אחרת...
ElseIf אחרת-אם...
End סיים...
Enum קבוצת קבועים
Erase
Event
Exit צא מ...
False שקר
For לולאה
Friend חבר
Function פונקציה
Get קבל
GoSub עבור אל פרוצדורה
GoTo עבור אל
If אם...
Implements
In ב...
Input קלט
Int
Integer טיפוס משתנה
LBound תחילת המערך
Len גודל
Let
Lock העל
Long טיפוס מספר ארוך
Loop המשך לולאה
LSet
Name
New הקצה מחדש
Next המשך ל... הבא
Open פתח קובץ
Option הבהרה
Optional משתנה אופציונאלי
Print הדפס
Private פרטי
Property מאפיין
Public ציבורי
Put
RaiseEvent קריאה לאירוע
ReDim הגדר מחדש
Rem
Resume בצע
Rset
Seek הזזת סמן
Select אפשרות של...
Set קבע
Static סטטי
Stop עצור
String טיפוס מחרוזת
Sub פרוצדורה
Then אז...
To אל...
True אמת
Type סוג משתנה חדש
UBound סוף המערך
Unlock ללא נעילה
Until המשך לולאה עד ש...
Wend המשך לולאה...
While לולאה
With מקור ברירת מחדל
Write כתוב לקובץ