Small Basic/משתנים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

האם לא ייהיה יותר נחמד אם התוכנית מהפרק הקודם תכתוב "שלום" לכם ולא לכל העולם?

פתחו את התוכנית מהפרק הקודם ושנו לה את שורות הקוד:

TextWindow.Write("Enter your Name: ")
name = TextWindow.Read()
TextWindow.WriteLine("Hello " + name)

הריצו את התוכנית וזה ייהיה הפלט:

Enter your Name: _

הקלידו את שמכם ולחצו על Enter. הפלט ייהיה:

Enter your Name: example
Hello example
Press Any key to continue...

בטח התעניינתם בשורה הזאת:

name = TextWindow.Read()

מה שעשינו בשורה הזאת נקרא משתנה. משתנה זה כמו מגירה שמאחסנת פקודה. במקרה הזה הפקודה היא TextWindow.Read. הפעולה Read היא קולטת טקסט מהמשתמש. בתוכנה שלנו המשתנה name אוגר את מה שהזנו לתוך חלון הטקסט. גם השורה הזאת מעניינת:

TextWindow.WriteLine("Hello " + name)

השורה הזאת מדפיסה את המילה Hello ומחברת אליה את מה שהמשתנה name אגר באמצעות הסימן +.

לאחר שהמשתנה קיבל ערך אפשר להשתמש בו כמה שרוצים.

למשל, כך:

TextWindow.Write("Enter your Name: ")
name = TextWindow.Read()
TextWindow.WriteLine("Hello " + name)
TextWindow.WriteLine("How are you doing " + name + "?")

כיצד נותנים שם למשתנה?[עריכה]

  1. השם צריך להתחיל באות ואחריה רצף כלשהו של אותיות, ספרות וקווים תחתיים.
  2. אסור שהשם ייהיה מלה שמורות בשפה כמו if , for , then אשר נלמד בהמשך.
  3. צריך שהשם ייהיה ברור ושמו יציג א תפקידו של המשתנה.

משחק במספרים[עריכה]

למדנו איך להשתמש במשתנה כדי להכניס את שם המשתמש. בתוכנית הבאה נגדיר מספר לכל משתנה. נתחיל בדוגמא פשוטה מאוד:

number1 = 10
number2 = 20
number3 = number1 + number2
TextWindow.WriteLine(number3)

שימו לב שכאשר מדפיסים משתנה לא רושמים אותו בגרשיים!!! הפלט של התוכנית ייהיה:

30
Press any key to contineu...

ההסבר: למשתנה הראשון נתנו את הערך 10 ולשני נתנו את הערך 20. למשתנה השלישי נתנו את הערך שהוא סכום של number1 ו- number2. השורה האחרונה הדפיסה את המשתנה השלישי. נשנה קצת את התוכנית ונצפה בתוצאות:

number1 = 10
number2 = 20
number3 = number1 * number2
TextWindow.WriteLine(number3)

הפלט ייהיה:

200
Press any key to contineu...

בשינוי שעשינו המשתנה number3 מכפיל את הערך של number1 ב- number2. באותה צורה אפשר גם לעשות עם חיסור וחילוק:

number3 = number1 - number2
או
number3= number1 / number2

ממיר מידות חום פשוט[עריכה]

התוכנית הבאה שנתכנת היא ממיר מידות חום מצלזיוס לפרנהייט וגם תוכנית זו תשתמש במשתנים.

ראשית, נקרא את הטמפרטורה בפרנהייט ונשמור אותה במשתנה. בשביל לקרוא מספרים נשתמש בפעולה RaedNumber.

TextWindow.Write("Enter temperature in Fahrenheit: ")
fahr = TextWindow.ReadNumber()

ועכשיו, אחרי שאגרנו את הנתונית במשתנה ניתן להמיר אותו בדרך הזאת:

celsius = 5 * (fahr -32) / 9

כעת, נותר לנו לרשום פקודה אשר תדפיס את התוצאה. אם נחבר את כל החלקים זה יראה כך:

TextWindow.Write("Enter temperature in Fahrenheit: ")
fahr = TextWindow.ReadNumber()
celsius = 5 * (fahr -32) / 9
TextWindow.WriteLine("Temperature in Celsius is " + celsius)

הריצו את התוכנית והפלט ייהיה:

Enter temperature in Fahrenheit: 77
Temperature in Celsius is 25
Press any key to continue...

הפרק הבא: תנאים והסתעפויות.