Rust/פעולות אריתמטיות/תרגילים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

תרגיל 1 - המרה מצלזיוס לקלווין[עריכה]

כולנו שמענו על צלזיוס ופרנהייט כעל יחידות מידה לטמפרטורה. קלווין (Kelvin) היא יחידת מידה אף היא לטמרפטורה, שמבוססת על סולם צלזיוס ומסומנת באות K. ההבדל בין שני הסולמות הוא שסולם קלווין מודד את הטמפרטורה החל מהאפס המוחלט (ולכן -273.15 מעלות צלזיוס = 0K) במקום מנקודת הקיפאון של המים (ולכן 0 מעלות צלזיוס = 273.15K).

כתבו תוכנית שממירה טמפרטורה שחושבה בסולם צלזיוס לטמפרטורה בסולם קלווין.

תרגיל 2 - חישוב הזווית השלישית של משולש[עריכה]

סכום הזוויות בכל משולש הוא 180 מעלות. כתבו תוכנית שמחשבת את גודל הזווית השלישית של המשולש בהינתן שתי הזוויות האחרות שלו.

תרגיל 3 - חישוב שטח של מלבן והיקפו[עריכה]

כתבו תוכנית שמקבלת אורכים של שתי צלעות סמוכות במלבן ומחשבת את השטח שלו ואת היקפו.

תרגיל 4 - חישוב שטח של מעגל והיקפו[עריכה]

כתבו תוכנית שמקבלת את אורך הקוטר של מעגל ומחשבת את השטח שלו ואת היקפו. השתמשו בקבוע PI מספריית std::f64.

תרגיל 5 - כמה ימים יש ב-x שנים?[עריכה]

בשנה לועזית רגילה אחת יש 365 ימים. אחת לארבע שנים, יש שנה לועזית מעוברת, שנוסף לה יום אחד, ה-29 בפברואר. כתבו תוכנית שמחשבת את מספר הימים שיש במספר מסוים של שנים.
שימו לב! על התוכנית להתחשב בשנים מעוברות. אם מספר השנים שהתוכנית תקבל הוא 4, עליה להדפיס שבארבע שנים יש 1461 ימים ולא 1460.

תרגיל 6 - חישוב שני השורשים של משוואה ריבועית[עריכה]

כתבו תוכנית שתחשב את שני השורשים של משוואה ריבועית. נוסחת השורשים לפתרון משוואות ריבועית מופיעה כאן.

תרגיל 7 - החלפה בין ערכים של שני משתנים[עריכה]

לפניכם תוכנית בסיסית בשפת Rust שמצהירה על קיומם של שני משתנים - x ו-y. החליפו בין הערכים של שני המשתנים בעזרת פעולות אריתמטיות.
שימו לב! אין ליצור משתנים נוספים לצורך פתרון התרגיל. כמו כן, יש להשתמש אך ורק בחומר הנלמד עד כה.

let mut x = 15;
let mut y = 73;

/* Insert your code here */

תרגיל 8 - חישוב המספר הגדול בין שני מספרים[עריכה]

כתבו תוכנית שמקבלת שני מספרים ומדפיסה למסך את המספר הגדול מביניהם.
שימו לב! לצורך פתרון התרגיל יש להשתמש אך ורק בחומר הנלמד עד כה. אין להשתמש בנושאים משיעורים מתקדמים יותר.

רמז (שורה מתחת בכתב לבן):

השתמשו בפונקציה abs.