Blender 3D ממתחיל למתקדם/מקשי F עד K

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
אות צירוף מקשים מיקום פעולה
F F מצב עריכה יצירת קצה / פנים
F מסדר רציפות קביעת מסנן לY
F מצב אובייקטים UV / מצב בחירת פנים
Alt+F מצב עריכה מילוי יפה
Alt+F מצב עריכת טקסט מציאה חוזרת
Alt+Ctrl+F מצב עריכת טקסט מציאה
Ctrl+F מצב אובייקטים מיון פנים בסיפרית Z
Ctrl+F מצב עריכה היפוך קצוות משולש
Shift+F מצב עריכה מלא עם משולשים?
Shift+F מצב אובייקטים מצלמה פעילה במצב תעופה
G G תפיסה (הזזה)
Alt+G מצב אובייקטים ניקוי מקום (נותן משמעות רק במצב אובייקטים)
Shift+Alt+G מצב אובייקטים הורדת עצם ניבחר מהקבוצה
Ctrl +G מצב אובייקטים חיבור עצם ניבחר לקבוצה
Ctrl +Alt+G תמרון (משנה סמל גרפי) כיוון צורת תפיסה
Shift+G מצב אובייקטים בחירת תפריט קבוצה
Shift+G מצב אובייקטים בחירת תפריט קבוצה 1, ילד
Shift+G מצב אובייקטים בחירת תפריט קבוצה 2, ילד מידי
Shift+G מצב אובייקטים בחירת תפריט קבוצה 3, הורה
Shift+G מצב אובייקטים בחירת תפריט קבוצה 4, אחים
Shift+G מצב אובייקטים בחירת תפריט קבוצה 5, עצם מאותו סוג
Shift+G מצב אובייקטים בחירת תפריט קבוצה 6, עצם מאותה שיכבת גזירה
Shift+G מצב אובייקטים בחירת תפריט קבוצה 7, עצמים באותה קבוצה
H H החבאת קודקודים/פאות נבחרים
H עקומים בחירת סוג טיפול
H עורך פעולות עריכת סוג טיפול
H עורך פעולות טיפול סוג חופשי
Alt+H מצב עריכה הצגת פאות/קודקודים חבויים
Shift+H עקומים מחשב טיפול אוטומטי
Shift+H עורך פעולות טיפול איות אוטומטי
Shift+H מצב עריכה החבאת נקודות/פאות לא נבחרוים
Ctrl+H מצב עריכה הוספת וו בנקודה נבחרת או הראה תפריט ווים
I I תפריט עיגון מידע
Alt+I עוגן/שיריון מצב דחיפה, הסרת מגבלות IK
Ctrl+I עוגן/שיריון הוספת מגבלות IK
J J IPO חיבור תפריטים
J שכבה הכנסת כל המשולשים הקרובים לחדר??
J חלון רינדור החלפת מחיצת רינדור
Alt+J עורך טקסטים קפוץ
Ctrl+J חיבור עצמים ניבחרים
Ctrl+J עורך קשרים הוספת סגמנט???
Ctrl+J IPO חבר מסגרת מפתח????
K K חלון 3 מימדים הצגת מצב נקודות ???
K מצב עריכה תפריט לולאה/חיתוך
K IPO הצגת מצב נקודות מפתח ????
K עורך קשרים הדפסת קשרים
Ctrl+K יצירת שלד מעוגן
Shift+K הצגת ובחירת את כל נקודות המפתח של עצם
Shift+K מצב עריכה מעבר למצב סכין (חיתוך)
Shift+K מצב בחירת פני UV נקה צבעי קודקודים
Shift+K מדפיס קודקודים מילוי ציבעי הקודקודים