Blender 3D ממתחיל למתקדם/מקשי קיצור חיצים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
מקשים מיקום פעולה
Home/Post1 תמיד מבט על הכל
Home חלון מתאר הצגת סדר דברים / מדרג
PgUp מצב עריכה ובכלי עריכה יחסיים חיזוק ההשפעה
PgUp עריכת רצועה תזוזה למטה
PgUn????? קו זמן קפיצה אל הסמן הבא
PgUp IPO בחירת המסגרת המרכזית הבאה
Ctrl+PgUp IPO בחירה ומעבר אל המסגרת המרכזית הבאה
Ctrl+PgUn  ??? קו זמן קפיצה אל המפתח הבא
PgDn מצב עריכה ובכלי עריכה יחסיים החלשת ההשפעה
PgDn עריכת רצועה תזוזה למעלה
PgDn קן זמן קפיצה אל הסמן הקודם
PgDn IPO בחירת המסגרת המרכזית הקודמת
Ctrl+PgDn IPO בחירה ומעבר אל המסגרת המרכזית הקודמת
Ctrl+pgDn קן זמן קפיצה אל המפתח ?? הקודם
שמאל מסגרת אחת אחורה
ימין מסגרת אחת קדימה
למטה 10 מסגרות אחורה
למעלה 10 מסגרות קדימה
Alt+ למטה העברת בלנדר למצב חלונות
Alt+למעלה העברת בלנדר למצב מסך מלא
Ctrl+שמאל מעבר למסך הקודם
ימין+Ctrl מעבר למסך הבא
Ctrl+Alt+C מצב אובייקטים מוסיף מבנה
Shift+חץ מעבר בין מסגרת ראשונה למסגרת אחרונה
Ctrl+למטה ?????????????
Ctrl+חץ למעלה ?????????????
Shift+חץ מעבר בין מסגרת ראשונה למסגרת אחרונה