לדלג לתוכן

תכנות וזיהוי/קובץ מקורות למבנה החלונות

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי


הקובץ Rsr4.rc[עריכה]

/* Rsr4.rc
קובץ עזרים לשם התפריט הדושיח והלוגו */
#include <windows.h>
#include "MyContR.h"


/* חלון הפקדים לשם דושיח */
IDD_MAIN DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 300, 200
STYLE DS_MODALFRAME |
   DS_CENTER |
   WS_POPUP |
   WS_CAPTION |
   WS_SYSMENU
CAPTION "תיבת דושיח"
FONT 8, "MS Sans Serif"
BEGIN

  PUSHBUTTON "סגור",IDC_EXIT,227,5,20,14
  PUSHBUTTON "סיים לשרטט",IDC_DONE,177,5,45,14
  PUSHBUTTON "פענח כאנגלית",IDC_GO_OCR,179,30,55,14

  GROUPBOX "סמן עצם באות",
       IDC_STATIC,237,30,60,130
   LISTBOX IDC_LETTERS_LIST,240,50,40,60,
       WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
   EDITTEXT IDC_THE_CHAR,
       240,110,14,14
   EDITTEXT IDC_ELEM_REF,
       260,140,20,14 ,
        ES_NUMBER
   CTEXT  "בחר",IDC_A_CHAR_SELECTED,240,100,20,8
   PUSHBUTTON "# קשר לעצם",
        IDC_C_IS_OBJECT_BUTTON,240,125,50,15  GROUPBOX "מרכיבי התכונות",IDC_STATIC,1,2,69,105
   LTEXT  "מרכיבים",IDC_STATIC,15,12,30,8
   CTEXT  "אין",IDC_ATTCOUNT,45,12,20,8
   LISTBOX IDC_ATT_LIST,20,25,40,60,
       WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
   CTEXT "       בחר",IDC_SELECTION_TITLE,10,78,50,8
   EDITTEXT IDC_SELECTED,40,88,25,14 ,ES_NUMBER
   PUSHBUTTON "הראה",IDC_SHOW_COMP,10,88,25,14

  GROUPBOX " עצמים  ",IDC_STATIC,180,52,56,56
   LTEXT  ":כמות",IDC_STATIC,184,60,30,8
   EDITTEXT IDC_OBJECTS_NUM,184,70,20,14,ES_NUMBER
   PUSHBUTTON " עדכן",IDC_UPDATE_NUM,210,70,23,14
   PUSHBUTTON " מבנה",IDC_OBJECTS,184,90,23,14
   PUSHBUTTON " מקרא",IDC_POSSIBILITIES,210,90,23,14

  GROUPBOX " אין סינון רקע בהיר ",
      IDC_FILTER,75,0,100,25
   EDITTEXT IDC_FILTER_NUM,80,9,15,14 ,ES_NUMBER
   PUSHBUTTON ":סינון רקע מ",IDC_FILTER_SHINE,
         100,9,50,14
   PUSHBUTTON "ללא",IDC_NO_FILTER,150,9,20,14
 
  GROUPBOX "מופע : פענוח דיון והוספה",
          IDC_STATIC,72,28,106,80
   EDITTEXT IDC_USER_SAY,77,38,13,14 ,ES_NUMBER
   CTEXT  "צירתי עצם מספר",IDC_USER_CLAIM,91,38,59,8
   PUSHBUTTON "פענח",IDC_RESULT,153,38,22,14
   GROUPBOX "התאמת גודל",
          IDC_STATIC,125,55,50,25
    PUSHBUTTON "התחל",IDC_PUT_LINES,150,65,20,14
    PUSHBUTTON "סיים",IDC_SET_ON_LINES,127,65,20,14
   GROUPBOX "הוספת מופע",
          IDC_STATIC,77,55,47,25
    PUSHBUTTON "אחד",IDC_ADD_VAR,102,65,15,14
    PUSHBUTTON "שורה",IDC_VARS_LINE,79,65,20,14
   GROUPBOX "דוחות על המופע שנוצר",
          IDC_STATIC,74,80,100,27
    PUSHBUTTON "דגימת תמונה",
          IDC_CATCH_MAT,75,90,50,14
    PUSHBUTTON "ויכוח",
          IDC_REPORT_ARGUE,140,90,23,14


  GROUPBOX  " בעזרת פסי הגלילה גלול מהר ",
        IDC_SCROLL_TITLE, 120,110,115,30
   PUSHBUTTON "לאט",IDC_ACCURATE_SCROLL,
                 124,120,20,14
   PUSHBUTTON "מהר",IDC_FAST_SCROLL,
                 146,120,20,14
   PUSHBUTTON "גול",IDC_BKG_SCROLL,
                 172,120,15,14
   PUSHBUTTON "הזז",IDC_OBJECT_MOVE,
                 189,120,15,14
   PUSHBUTTON "מתח",IDC_STRETCH,
                 206,120,15,14

  GROUPBOX  "  הדבק תמונות",
        IDC_FILE_NAME,5,110,110,30

   PUSHBUTTON "המסך",IDC_SCREEN_CAP,
               7,120,25,14
   PUSHBUTTON "חלון",IDC_WINDOW_CAPTURE,
               38,120,25,14
   PUSHBUTTON "BMP קובץ",IDC_PASTE_IMAGE,
               66,120,45,14
END

/* התפריט בחלון הראשי */
MAINMENU MENU
BEGIN
 POPUP "קובץ"
 BEGIN
 MENUITEM "האותיות", MENU_LETTERS
 MENUITEM " פענוח האות", MENU_SHOW_RESULT
 MENUITEM " אחרים", MENU_SHOW_FILES
 MENUITEM "צא", MENU_EXIT
 END
 POPUP "צייר"
 BEGIN
 MENUITEM "נקה מסך", MENU_CLEAR_SCREEN
 MENUITEM "הפוך צבע", MENU_INVERT_COLOR
 MENUITEM "סיים לשרטט", MENU_END_INPUT
 END
 POPUP "כלים"
 BEGIN
 MENUITEM "אתחול", MENU_INIT_DATA
 MENUITEM "תקן קבצים", MENU_ENABLE_WRITE
 MENUITEM " גבולות האותיות", MENU_LIMITS
 MENUITEM " תבנית חדשה", MENU_MOLD
 END
 POPUP "דושיח"
 BEGIN
 MENUITEM " גלה את החלון", MENU_IDC_REVEAL
 END
 POPUP "עזרה"
 BEGIN
 MENUITEM "עיין", MENU_ABOUT
 MENUITEM "הזכויות", MENU_RIGHTS_RESERVE
 END
END