לדלג לתוכן

שפת C/מערכים/תרגילים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

מערכים חד מימדיים[עריכה]

הדפסת ערכי מערך בשורה[עריכה]

כתבו תוכנית שנתון לה מערך תווים בגודל מסוים (5), ועליה להדפיס אותו בשורה. לדוגמה, אם נתון המערך הבא:

char array[5] = {'1', '3', '5', '7', '9'};

היא תדפיס:

 1
 3
 5
 7
 9


פתרון
#include <stdio.h>


int main()
{
 char array[5] = {'1', '3', '5', '7', '9'};
 int i;
 
 for(i = 0; i < 5; ++i)
  printf("%c \n", array[i]); 
  
 return 0;
}


קליטת ערכי מערך[עריכה]

כתבו תוכנית הקולטת ערכי מערך בגודל מסוים (5). לבדיקה, הדפיסו את המערך בשורות, כבתרגיל הדפסת ערכי מערך בשורה. השתמשו במערך של מספרים שלמים.


פתרון
#include <stdio.h>
#define sarray5
int main()
{
 int array[5];
 int i;
 
 for(i = 0; i < 5; ++i)
 {
  int input;
 
  printf("Please enter element %d: ", i);
  
  scanf("%d", &input);
  array[i] = input;
 }
 
 for(i = 0; i < 5; ++i)
  printf("%d ", array[i]); 
 printf("pause");
 return 0;
}


חישוב היסטוגרמה[עריכה]

כתבו תוכנית שנתון לה מערך מספרים שלמים בין 0 ל-9 בגודל מסוים (15), ועליה להדפיס היסטוגרמה שלו, כלומר כמה פעמים מופיע כל מספר. לדוגמה, אם נתון המערך הבא:

int array[15] = {1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 8, 9, 1, 3, 5, 8, 9};

היא תדפיס:

0 appears 0 times
1 appears 3 times
2 appears 0 times
3 appears 3 times
4 appears 0 times
5 appears 3 times
6 appears 0 times
7 appears 1 times
8 appears 2 times
9 appears 3 times


פתרון
#include <stdio.h>


int main()
{
 int array[15] = {1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 8, 9, 1, 3, 5, 8, 9};
 int hist[10];
 int i;
 
 for(i = 0; i < 10; ++i)
  hist[i] = 0;
  
 for(i = 0; i < 15; ++i)
  ++hist[array[i]];
  
 for(i = 0; i < 10; ++i)
  printf("%d appears %d times\n", i, hist[i]);
  
 return 0;
}


מערכים רב מימדיים[עריכה]

הדפסת ערכי מטריצה (מערך דו-מימדי) בשורות[עריכה]

כתבו תוכנית שנתונה לה מטריצת תווים בגודל מסוים (4 על 3), ועליה להדפיס אותה בשורות ועמודות. לדוגמה, אם נתונה המטריצה הבאה:

char matrix[4][3]=
 { {'1','2','3'} , {'4','5','6'} , {'7','8','9'} , {'a','b','c'}};

היא תדפיס:

1 2 3 
4 5 6
7 8 9
a b c

(רמז: השתמש בלולאה כפולה, כלומר לולאה בתוך לולאה).


פתרון
#include <stdio.h>


int main()
{
 char matrix[4][3]=
 { {'1','2','3'} , {'4','5','6'} , {'7','8','9'} , {'a','b','c'}};
 int i, j;
 
 for(i = 0; i < 4; ++i)
 {
  for(j = 0; j < 3; ++j)
   printf("%c ", matrix[i][j]); 
   
  printf("\n");
 } 
 
 return 0;
}


קליטת ערכי מטריצה[עריכה]

כתבו תוכנית הקולטת ערכי מטריצה בגודל מסוים (4 על 3). לבדיקה, הדפיסו את המטריצה בשורות, כבתרגיל הדפסת ערכי מטריצה (מערך דו-מימדי) בשורות. השתמשו במטריצה של מספרים שלמים.


פתרון
#include <stdio.h>


int main()
{
 int matrix[4][3];
 int i, j;
 
 for(i = 0; i < 4; ++i)
  for(j = 0; j < 3; ++j)
 {
  int input;
 
  printf("Please enter element (%d, %d): ", i, j);
  
  scanf("%d", &input);
  matrix[i][j] = input;
 }
 
 for(i = 0; i < 4; ++i)
 {
  for(j = 0; j < 3; ++j)
   printf("%d ", matrix[i][j]); 
   
  printf("\n");
 } 
 
 return 0;
}


שאילתות על ערכי מטריצה[עריכה]

כתבו תוכנית שנתונה לה מטריצת תווים בגודל מסוים (4 על 3), ועליה להדפיס את ערכה בשורה ובעמודה אותם יציין המשתמש. הנח שהמשתמש סופר מ-1, ולא מ-0.

לדוגמה, אם נתונה המטריצה הבאה:

char matrix[4][3]=
 { {'1','2','3'} , {'4','5','6'} , {'7','8','9'} , {'a','b','c'}};

והמשתמש בוחר בשורה 1 ועמודה 2, אז יש להדפיס '2'.


פתרון
#include <stdio.h>


int main()
{
 char matrix[4][3]=
 { {'1','2','3'} , {'4','5','6'} , {'7','8','9'} , {'a','b','c'}};
 
 unsigned int row, column;
 
 printf("Please enter a row and column: ");
 scanf("%d %d", &row, &column);
 
 /* We need to decrease these variables, since C arrays are 0-based, not 1-based. */
 --row;
 --column;
 
 /* Always check for access violation! */
 if(row >= 4 || column >= 3)
 {
  printf("Illegal choice!");
  
  return -1;
 }
 
 printf("%c\n", matrix[row][column]);
	
 return 0;
}


חישוב סכומי שורות ועמודות במטריצה[עריכה]

כתבו תוכנית שנתונה לה מטריצת מספרים שלמים בגודל מסוים (4 על 3), ועליה להדפיס את סכום השורות והעמודות.

לדוגמה, אם נתונה המטריצה הבאה:

int matrix[4][3]=
 { {1,2,3} , {4,5,6} , {7,8,9} , {10, 11, 12}};

אז התוכנית תדפיס שסכומי השורות הם 6, 15, 24, ו-33, וסכומי העמודות הם 22, 26, ו-30.


פתרון
#include <stdio.h>


int main()
{
 int matrix[4][3]=
  { {1,2,3} , {4,5,6} , {7,8,9} , {10, 11, 12}};
  
 int i, j, sum;

 for(i = 0; i < 4; ++i)
 {
  sum = 0;
 
  for(j = 0; j < 3; ++j)
   sum += matrix[i][j];
   
  printf("The sum of row %d is %d\n", i, sum);
 }
 
 for(j = 0; j < 3; ++j)
 {
  sum = 0;
 
  for(i = 0; i < 4; ++i)
   sum += matrix[i][j];
   
  printf("The sum of column %d is %d\n", j, sum);
 }
 
  return 0;
}


הדפסת ערכי מטריצה (מערך דו-מימדי) בצורה מעגלית[עריכה]

כתבו תוכנית שנתונה לה מטריצה בגודל מסוים (4 על 3), ועליה להדפיס אותה בצורה מעגלית. לדוגמה, אם נתון המערך הבא:

char matrix[4][3]=
 { {'1','2','3'} , {'4','5','6'} , {'7','8','9'} , {'a','b','c'}};

שנראה כך:

1 2 3
4 5 6
7 8 9
a b c

היא תדפיס:

1 2 3 6 9 c b a 7 4 5 8


פתרון
#include <stdio.h>

const int UP = 0;
const int RIGHT = 1;
const int DOWN = 2;
const int LEFT = 3;

int main()
{
 int dir; //direction
 int x,y; //posiotion
 int u,r,d,l; //limits: up, right, down, left
 int count; //just counts the cells that printed

 char arr[4][3]=
  { {'1','2','3'} , {'4','5','6'} , {'7','8','9'} , {'a','b','c'}};

 //at first, direction set to be right
 dir=RIGHT;

 //we start at this corner
 x=0;
 y=0;

 //at first, limits are edges of array
 u=1;
 r=3-1;
 d=4-1;
 l=0;

 for(count=0;count<3*4;count++)
 {
  printf("%c ", arr[x][y]);
  if(dir == UP)
  {
   //move to direction
   x--;
   //if we are on the limit: move limit one step to center & change direction
   if(x==u) 
   {
    u++;
    dir=(dir+1)%4;
   }
  }
  else if (dir == RIGHT)
  {
   //move to direction
   y++;
   //if we are on the limit: move limit one step to center & change direction
   if(y==r) 
   {
    r--;
    dir=(dir+1)%4;
   }
  }
  else if(dir == DOWN)
  {
   //move to direction
   x++;
   //if we are on the limit: move limit one step to center & change direction
   if(x==d) 
   {
    d--;
    dir=(dir+1)%4;
   }
  }
  else if(dir == LEFT)
  {
   //move to direction
   y--;
   //if we are on the limit: move limit one step to center & change direction
   if(y==l) 
   {
    l++;
    dir=(dir+1)%4;
   }
  }
 }
 return 0;
}