לדלג לתוכן

ערבית/מדוברת/מספרים וצבעים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
המספר ושמו בעברית שם המספר בערבית ותעתיקו בעברית המספר בדפוס וכתב יד
0 אפס صِفْر צִפְר/זרו ٠
1 אחת وَاحَد וַאחַד ١
2 שתיים تْنِين תְ'נֵין ٢
3 שלוש تَلَاتِة תַלַאתֵה ٣
4 ארבע أَرْبَعِة אַרְבַּעֵה ٤
5 חמש خَمْسِة חַ'מְסֵה ٥
6 שש سِتِّة סִתֵّה ٦
7 שבע سَبْعِة סַבְּעֵה ٧
8 שמונה تَمَانْيِة תַמַאנְיֵה ٨
9 תשע تِسْعِة תִסְעֵה ٩
10 עשר عَشَرَة עַשַׁרַה ١٠
11 אחת עשרה إِحْدَى عَشَر אִחְדַא עַשַׁר ١١
12 שתים עשרה تْنَا عَشَر תְנַא עַשַׁר ١٢
13 שלוש עשרה تَلَاتِة عَشَر תַלַאתֵת עַשַׁר ١٣
14 ארבע עשרה أَرْبَعِة عَشَر אַרְבַּעֵת עַשַׁר ١٤
15 חמש עשרה خَمْسِة عَشَر חַ'מְסֵת עַשַׁר ١٥
16 שש עשרה سِتِّة عَشَر סִתֵّת עַשַׁר ١٦
17 שבע עשרה سَبْعِة عَشَر סַבְּעֵת עַשַׁר ١٧
18 שמונה עשרה تَمَانْيِة عَشَر תַמַאנְיֵת עַשַׁר ١٨
19 תשע עשרה تِسْعِة عَشَر תִסְעֵת עַשַׁר ١٩
20 עשרים عِشْرِين עִשְׁרִין ٢٠
21 עשרים ואחת وَاحَد وُعِشْرِين וַאחַד וַעִשְׁרִין ٢١
30 שלושים تَلَاتِين תַלַאתִין ٣٠
40 ארבעים أَرْبَعِين אַרְבַּעִין ٤٠
50 חמישים خَمْسِين חַ'מְסִין ٥٠
60 ששים سِتِّين סִתִّין ٦٠
70 שבעים سَبْعِين סַבְּעִין ٧٠
80 שמונים تَمَانِين תַמַאנִין ٨٠
90 תשעים تِسْعِين תִסְעִין ٩٠
100 מאה مِيِّة מִיֵّה ١٠٠
200 מאתים مِيتِين מִיתֵין ٢٠٠
300 שלוש מאות تَلَاتْمِيِّة תַלַאתְמִיֵّה ٣٠٠
400 ארבע מאות أَرْبَعْمِيِّة אַרְבַּעְמִיֵّה ٤٠٠
500 חמש מאות خَمْسْمِيِّة חַ'מְסְמִיֵّה ٥٠٠
600 שש מאות سِتّمِيِّة סִתّמִיֵّה ٦٠٠
700 שבע מאות سَبْعْمِيِّة סַבְּעְמִיֵّה ٧٠٠
800 שמונה מאות تَمَانْمِيِّة תַמַאנְמִיֵّה ٨٠٠
900 תשע מאות تِسْعْمِيِّة תִסְעְמִיֵّה ٩٠٠
1,000 אלף أَلْف אַלְף ١,٠٠٠
2,000 אלפיים أَلْفِين אַלְפֵין ٢,٠٠٠
3,000 שלושת אלפים تَلَاتِة آلَاف תַלַאתֵת אַאלַאף ٣,٠٠٠
10,000 עשרת אלפים عَشْرَة آلَاف עַשְׁרַת אַאלַאף ١٠,٠٠٠
100,000 מאה אלף مِيِّة آلَاف מִיֵّת אַאלַאף ١٠٠,٠٠٠
1,000,000 מיליון مَلْيُون מַלְיוּן ١,٠٠٠,٠٠٠
1,000,000,000 מיליארד مِلْيَار מִלְיַאר ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠