ספרדית/מבוא לפעלים והטיית פעלים בזמן הווה/תרגילים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

כתבו את ההטיות לפעלים הרגילים הבאים:

 • Llorar ("לבכות"): דוגמה - lloro, lloras, llora, lloramos, lloráis, lloran.
 • Cocinar ("לבשל").
 • Comer ("לאכול").
 • Leer ("לקרוא").
 • Vivir ("לחיות").
 • Cubrir ("לכסות").


פתרונות
 • Llorar: lloro, lloras, llora, lloramos, lloráis, lloran
 • Cocinar: cocino, cocinas, cocina, cocinamos, cocináis, cocinan
 • Comer: como, comes, come, comemos, coméis, comen
 • Leer: leo, lees, lee, leemos, leéis, leen
 • Vivir: vivo, vives, vive, vivimos, vivís, viven
 • Cubrir: cubro, cubres, cubre, cubrimos, cubrís, cubren


תרגמו את המשפטים הבאים לספרדית, בסוגריים מופיע תרגום לשם העצם:

 • אתה (לא רשמי) מוציא כסף (dinero). (בסלנג עברי - "מושך כסף מכספומט").
 • הוא אוכל את ארוחת הערב (la cena).
 • הן משלמות.
 • את שותה בירה (una cervesa).
 • אתן קונות מלפפון (un pepino).


פתרונות
 • Tú sacas dinero.
 • El come la cena.
 • Ellas pagan.
 • Tú bebes (tomas) una cerveza.
 • Vosotros comprais un pepino.


השלימו את המשפטים הבאים בעזרת הפועל והגוף שבסוגריים. שימו לב - חלק מהפעלים הנתונים הנם פעלים חריגים בגופים מסוימים, אך בגוף בו נתונה השאלה ההטיה היא הטיה רגילה:

 • Nosotros _____ dos pesos. (tener)
 • Tú _____ Español. (aprender)
 • Yo _____ unas ropas. (vender)
 • Ella _____ una película. (ver)
 • Ellos _____ Inglés. (saber)


פתרונות
 • Nosotros tenemos dos pesos.
 • Tú aprendes Español.
 • Yo vendo unas ropas.
 • Ella ve una película.
 • Ellos saben Inglés.

תרגום:

 • יש לנו 2 פזות. (Tener משמעותו להיות בעל של משהו, מקביל לפועל- to have באנגלית)
 • אתה לומד ספרדית.
 • אני מוכר בגדים.
 • היא רואה/צופה ב- סרט.
 • הם יודעים אנגלית.


התאימו בין המילה לתרגום העברי. כל המילים לקוחות מהמילים החדשות שנכתבו בתרגילים הנ"ל. חלק מפירושי המילים נמצאים בפתרונות לתרגילים הנ"ל. חלק מהמילים הם פעלים בצורת שם הפועל וחלק כבר מוטים:

Leer - סרט
Pelicula - כסף
Vendo - מלפפון
Llorar - בירה
Tenemos - לקרוא
Dinero - אני מוכר
Vivir - לבכות
Pepino - יש לנו (we have)
Cervesa - לחיות
Saber - לדעת


פתרונות

Leer לקרוא
Pelicula סרט
Vendo אני מוכר
Llorar לבכות
Tenemos יש לנו (we have)
Dinero כסף
Vivir לחיות
Pepino מלפפון
Cervesa בירה
Saber לדעת