לדלג לתוכן

לאטך/יצירת כותרת

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

כותרת מתחילה בפקודת title ומסתיימת בפקודת maketitle:

\title{The title of your document}
\author{First author \and Second author}
\date{\today}
\maketitle

דוגמה

[עריכה]

בדוגמה זו משתמשים בתמונה logo.png אשר נמצאת באותה תיקייה.

\begin{titlepage}

\begin{center}


% Upper part of the page
\includegraphics[width=0.15\textwidth]{./logo}\\[1cm]

\textsc{\LARGE University of Beer}\\[1.5cm]

\textsc{\Large Final year project}\\[0.5cm]


% Title
\HRule \\[0.4cm]
{ \huge \bfseries Lager brewing techniques}\\[0.4cm]

\HRule \\[1.5cm]

% Author and supervisor
\begin{minipage}{0.4\textwidth}
\begin{flushleft} \large
\emph{Author:}\\
John \textsc{Smith}
\end{flushleft}
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.4\textwidth}
\begin{flushright} \large
\emph{Supervisor:} \\
Dr. Mark \textsc{Brown}
\end{flushright}
\end{minipage}

\vfill

% Bottom of the page
{\large \today}

\end{center}

\end{titlepage}