יידיש/אוצר מילים/פעלים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

פעלים המוטים ע"י פועל עזר זיין[עריכה]

  • לצמוח - וואקסן, צורת עבר - געוואקסן
  • ליפול - פאלן, צורת עבר - געפאלן
  • לנסוע - פארן, צורת עבר - געפארן
  • לבוא - קומען, צורת עבר - געקומען
  • לשחות - שווימען, צורת עבר - געשווומען
  • לקפוץ - שפרינגען, צורת עבר - געשפרונגען
  • לשבת - זיצן, צורת עבר - געזעסן
  • לשכב - ליגן, צורת עבר - געלעגן
  • לעוף - פליען, צורת עבר - געפלויגן
  • ללכת - גיין, צורת עבר - געגאנגען
  • לעמוד - שטיין, צורת עבר - געשטאנען
  • להישאר - בלייבן, צורת עבר - געבליבן
  • להיווצר - ווערן, צורת עבר - געווארן
  • לרוץ - לויפן, צורת עבר - געלאפן
  • לזחול/לטפס - קריכן, צורת עבר - געקראכן
  • למות - שטארבן, צורת עבר - געשטארבן

פעלים המוטים ע"י פועל עזר האבן[עריכה]

  • להיות בעל (to have) - האבן, צורת עבר - געהאט
  • לאכול - עסן, צורת עבר - געגעסן
  • לשתות - טרינקן, צורת עבר - געטרונקן
  • לישון - שלאפן, צורת עבר - געשלאפן
  • להחזיק - האלטן, צורת עבר - געהאלטן
  • לעזור - העלפן, צורת עבר - געהאלפן
  • לקחת - נעמען, צורת עבר - גענומען
  • לרצות - וועלן, צורת עבר - געוואלט
  • לדעת - ווייסן, צורת עבר - געוווסט
  • לכתוב - שרייבן, צורת עבר - געשריבן
  • להיקרא בשם - הייסן, צורת עבר - געהייסן
  • לראות - זען, צורת עבר - געזען
  • לעשות - טאן, צורת עבר - געטאן
  • לעשות/לפעול - מאכן, צורת עבר - געמאכט
  • לחפש - זוכן, צורת עבר - געזוכט
  • להיות יכול - קענען, צורת עבר - געקענט
  • להצטרך - דארפן, צורת עבר - געדארפט
  • להיות חייב - מוזן, צורת עבר - געמוזט
  • לקרוא (בספר, למשל) - לייענען, צורת עבר - געלייענט
  • לקרוא (למישהו) - רופן, צורת עבר - גערופן
  • לקרוע - רייסן, צורת עבר - געריסן
  • לקנות - קויפן, צורת עבר - געקויפט
  • למכור - פארקויפן, צורת עבר - פארקויפט
  • לבלוע - שלינגן, צורת עבר - געשלונגען
  • להבין - פארשטיין, צורת עבר - פארשטאנען
  • לזרוק - ווארפן, צורת עבר - געווארפן
  • לטבוע - זינקען, צורת עבר - געזונקען
  • להסתכל - קוקן, צורת עבר - געקוקט
  • ללבוש - אנטאן, צורת עבר - אנגעטאן
  • להתלבש - זיך אנטאן, צורת עבר - זיך אנגעטאן
  • לשבור/להקיא - ברעכן, צורת עבר - געבראכן
  • לשחק/לנגן - שפילן, צורת עבר - געשפילט
  • לפתוח (1) - עפענען, צורת עבר - געעפענט
  • לפתוח (2) - אויפמאכן, צורת עבר - אויפגעמאכט
  • לסגור - פארמאכן, צורת עבר - פארמאכט
  • לנעול (עם מנעול) - שליסן, צורת עבר - געשלאסן
  • ללמוד/ללמד - לערנען, צורת עבר - געלערנט
  • לשיר - זינגען, צורת עבר - געזונגען
  • לבשל - קאכן, צורת עבר - געקאכט
  • לתפור - נייען, צורת עבר - גענייט
  • לסרוג - שטריקן, צורת עבר - געשטריקט
  • לנצח - זיגן, צורת עבר - געזיגט
  • להפסיד/לאבד - פארלירן, צורת עבר - פארלוירן
  • לשלם - באצאלן, צורת עבר - באצאלט
  • לספור - ציילן, צורת עבר - געציילט
  • לשאול - פרעגן, צורת עבר - געפרעגט
  • לענות (תשובה) - ענטפערן, צורת עבר - געענטפערט
  • לענות (בעינויים) - פייניקן, צורת עבר - געפייניקט
  • לשיר - זינגען, צורת עבר- געזינגן