יחידה:תאריך

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ניתן ליצור תיעוד על היחידה הזאת בדף יחידה:תאריך/תיעוד

local Date = {}
local maxDaysInMonth = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31}

--[[
  Supported calendar models
]]--
Date.CALENDAR = {
	GREGORIAN = 'Gregorian',
	JULIAN  = 'Julian'
}

--Internal functions
--[[
  Check if a value is a number in the given range
  @param mixed value
  @param number min
  @param number max
  @return boolean
]]--
local function validateNumberInRange( value, min, max )
  return type( value ) == 'number' and value >= min and value <= max
end

--[[
  Validate a time defintion
  @param table definition data
  @return boolean
]]--
local function validate(definition)
	--Validate constants
	if not Date.knowsPrecision(definition.precision) or 
		(definition.calendar ~= Date.CALENDAR.GREGORIAN and definition.calendar ~= Date.CALENDAR.JULIAN) then
		return false
	end

  --Validate year
  if not (type( definition.year ) == 'number' or (definition.year == nil and precision == Date.PRECISION.DAY)) then
    return false
  end
  if definition.precision <= Date.PRECISION.YEAR then
    return true
  end

  --Validate month
  if not validateNumberInRange( definition.month, 1, 12 ) then
    return false
  end
  if definition.precision <= Date.PRECISION.MONTH then
    return true
  end

  --Validate day
  if not validateNumberInRange( definition.day, 1, 31 ) then
    return false
  end
  if definition.precision <= Date.PRECISION.DAY then
    return true
  end

  --Validate hour
  if not validateNumberInRange( definition.hour, 0, 23 ) then
    return false
  end
  if definition.precision <= Date.PRECISION.HOUR then
    return true
  end

  --Validate minute
  if not validateNumberInRange( definition.minute, 0, 59 ) then
    return false
  end
  if definition.precision <= Date.PRECISION.MINUTE then
    return true
  end

  --Validate second
  if not validateNumberInRange( definition.second, 0, 60 ) then
    return false
  end

  return true
end

--[[
  Try to find the relevant precision for a time definition
  @param table time definition
  @return number the precision
]]--
local function guessPrecision(definition)
  if definition.month == nil or (definition.month == 0 and definition.day == 0) then
    return Date.PRECISION.YEAR
  elseif definition.day == nil or definition.day == 0 then
    return Date.PRECISION.MONTH
  elseif definition.hour == nil then
    return Date.PRECISION.DAY
  elseif definition.minute == nil then
    return Date.PRECISION.HOUR
  elseif definition.second == nil then
    return Date.PRECISION.MINUTE
  else
    return Date.PRECISION.SECOND
  end
end

--[[
  Try to find the relevant calendar for a time definition
  @param table time definition
  @return string the calendar name
]]--
local function guessCalendar( definition )
  if definition.year ~= nil and definition.year < 1583 and definition.precision > Date.PRECISION.MONTH then
    return Date.CALENDAR.JULIAN
  else
    return Date.CALENDAR.GREGORIAN
  end
end

--[[
  Parse an ISO 2061 string and return it as a time definition
  @param string iso the iso datetime
  @param boolean withoutRecurrence concider date in the format XX-XX as year-month and not month-day
  @return table
]]--
local function parseIso8601( iso, withoutRecurrence )
  local definition = {}

  --Split date and time
  iso = mw.text.trim( iso:upper() )
  local beginMatch, endMatch, date, time, offset = iso:find( '([%+%-]?[%d%-]+)[T ]?([%d%.:]*)([Z%+%-]?[%d:]*)' )

  if beginMatch ~= 1 or endMatch ~= iso:len() then --iso is not a valid ISO string
    return {}
  end

  --date
  if date ~= nil then
    local isBC = false
    if date:sub( 1, 1 ) == '-' then
      isBC = true
      date = date:sub( 2, date:len() )
    end
    local parts = mw.text.split( date, '-' )
    if not withoutRecurrence and table.maxn( parts ) == 2 and parts[1]:len() == 2 then
      --MM-DD case
      definition.month = tonumber( parts[1] )
      definition.day = tonumber( parts[2] )
    else
      if isBC then
        definition.year = -1 * tonumber( parts[1] ) --FIXME - 1 --Years BC are counted since 0 and not -1
      else
        definition.year = tonumber( parts[1] )
      end
      definition.month = tonumber( parts[2] )
      definition.day = tonumber( parts[3] )
    end
  end

  --time
  if time ~= nil then
    local parts = mw.text.split( time, ':' )
    definition.hour = tonumber( parts[1] )
    definition.minute = tonumber( parts[2] )
    definition.second = tonumber( parts[3] )
  end

  --ofset
  if offset ~= nil then
    if offset == 'Z' then
      definition.utcoffset = '+00:00'
    else
      definition.utcoffset = offset
    end
  end

  return definition
end

--[[
  Format UTC offset for ISO output
  @param string offset UTC offset
  @return string UTC offset for ISO
]]--
local function formatUtcOffsetForIso( offset )
  if offset == '+00:00' then
    return 'Z'
  else
    return offset
  end
end

--[[
  Prepend as mutch as needed the character c to the string str in order to to have a string of length length
  @param mixed str
  @param string c
  @param number length
  @return string
]]--
local function prepend(str, c, length)
  str = tostring( str )
  while str:len() < length do
    str = c .. str
  end
  return str
end

-- LEAP_GREGORIAN -- Is a given year in the Gregorian calendar a leap year ?
local function leapGregorian(year)
  return ((year % 4) == 0) and
      (not (((year % 100) == 0) and ((year % 400) ~= 0)))
end

local isDateInLeapYear = function(indate)
	if indate.calendar == Date.CALENDAR.JULIAN then
		return 0 == indate.year % 4
	end
	return leapGregorian(indate.year)
end

-- GREGORIAN_TO_JD -- Determine Julian day number from Gregorian calendar date
local GREGORIAN_EPOCH = 1721425.5

local function gregorianToJd(year, month, day)
  return (GREGORIAN_EPOCH - 1) +
      (365 * (year - 1)) +
      math.floor((year - 1) / 4) +
      (-math.floor((year - 1) / 100)) +
      math.floor((year - 1) / 400) +
      math.floor((((367 * month) - 362) / 12) +
      ((month <= 2) and 0 or
                (leapGregorian(year) and -1 or -2)
      ) +
      day)
end

-- JD_TO_JULIAN -- Calculate Julian calendar date from Julian day
local function jdToJulian(td)
  local z, a, alpha, b, c, d, e, year, month, day
  
  td = td + 0.5
  z = math.floor(td)
  
  a = z
  b = a + 1524
  c = math.floor((b - 122.1) / 365.25)
  d = math.floor(365.25 * c)
  e = math.floor((b - d) / 30.6001)
  
  month = math.floor((e < 14) and (e - 1) or (e - 13))
  year = math.floor((month > 2) and (c - 4716) or (c - 4715))
  day = b - d - math.floor(30.6001 * e)
  
  --[[
    If year is less than 1, subtract one to convert from
    a zero based date system to the common era system in
    which the year -1 (1 B.C.E) is followed by year 1 (1 C.E.).
  --]]
  
  if year < 1 then
    year = year - 1
  end
  
  return year, month, day
end

-- adapted from ro:Modul:GregorianDate
local initialOffset = -3
local limitDates = {
	{year = 4, month = 3, day = 3, calendar = Date.CALENDAR.JULIAN },
	{year = 100, month = 3, day = 2, calendar = Date.CALENDAR.JULIAN },
	{year = 200, month = 3, day = 1, calendar = Date.CALENDAR.JULIAN },
	{year = 300, month = 2, day = 29, calendar = Date.CALENDAR.JULIAN },
	{year = 500, month = 2, day = 28, calendar = Date.CALENDAR.JULIAN },
	{year = 600, month = 2, day = 27, calendar = Date.CALENDAR.JULIAN },
	{year = 700, month = 2, day = 26, calendar = Date.CALENDAR.JULIAN },
	{year = 900, month = 2, day = 25, calendar = Date.CALENDAR.JULIAN },
	{year = 1000, month = 2, day = 24, calendar = Date.CALENDAR.JULIAN },
	{year = 1100, month = 2, day = 23, calendar = Date.CALENDAR.JULIAN },
	{year = 1300, month = 2, day = 22, calendar = Date.CALENDAR.JULIAN },
	{year = 1400, month = 2, day = 21, calendar = Date.CALENDAR.JULIAN },
	{year = 1500, month = 2, day = 20, calendar = Date.CALENDAR.JULIAN },
	{year = 1700, month = 2, day = 19, calendar = Date.CALENDAR.JULIAN },
	{year = 1800, month = 2, day = 18, calendar = Date.CALENDAR.JULIAN },
	{year = 1900, month = 2, day = 17, calendar = Date.CALENDAR.JULIAN },
	{year = 2100, month = 2, day = 16, calendar = Date.CALENDAR.JULIAN },
	{year = 2200, month = 2, day = 15, calendar = Date.CALENDAR.JULIAN },
	{year = 2300, month = 2, day = 14, calendar = Date.CALENDAR.JULIAN }
}

function Date.julianToGregorian(indate)
	if indate.calendar ~= Date.CALENDAR.JULIAN then
			return indate
	end
	
	local outputDate
	if indate.precision > Date.PRECISION.MONTH then
		local offset = initialOffset
		local limitDateIdx = 1
		
		while limitDateIdx < #limitDates and Date.le(limitDates[limitDateIdx], indate) do
			limitDateIdx = limitDateIdx + 1
			offset = offset + 1
		end
	
		outputDate = Date.addDaysToDate(indate, offset)
	else
		outputDate = mw.clone(indate)
	end
	outputDate.calendar = Date.CALENDAR.GREGORIAN
	outputDate.calendarmodel = 'http://www.wikidata.org/entity/Q1985727'
	
	return Date.new(outputDate)
end

function Date.addDaysToDate(indate, days)
	local outdate = mw.clone(indate)
	
	outdate.day = outdate.day + days
	local lastDayOfMonth = maxDaysInMonth[outdate.month]
	while outdate.day > lastDayOfMonth do
		lastDayOfMonth = maxDaysInMonth[outdate.month]
		if outdate.month == 2 and isDateInLeapYear(outdate) then lastDayOfMonth = 29 end
		outdate.month = outdate.month + 1
		outdate.day = outdate.day - lastDayOfMonth
	end
	while outdate.month > 12 do
		outdate.year = outdate.year + 1
		outdate.month = outdate.month - 12
	end

	return outdate
end

function Date.le(t1, t2, correct_calender)
	if t1.calendar ~= t2.calendar then
		if correct_calender then
			t1 = Date.julianToGregorian(t1)
			t2 = Date.julianToGregorian(t2)
		else
			 error("Calanders dont match", 2)
		end
	end
	if t1.year < t2.year then
		return true
	end
	if t1.year == t2.year then
		if t1.month < t2.month then
			return true
		end
		if t1.month == t2.month and t1.day <= t2.day then
			return true
		end
	end
	return false
end

--Public interface
--[[
  Build a new Date
  @param table definition definition of the time
  @return Date|nil
]]--
function Date.new( definition )
  --Default values
  if definition.precision == nil then
    definition.precision = guessPrecision( definition )
  end
  if definition.calendar == nil then
    definition.calendar = guessCalendar( definition )
  end

  if not validate( definition ) then
    return nil
  end

  local time = {
    year = definition.year or nil,
    month = definition.month or 1,
    day = definition.day or 1,
    hour = definition.hour or 0,
    minute = definition.minute or 0,
    second = definition.second or 0,
    utcoffset = definition.utcoffset or '+00:00',
    calendar = definition.calendar or Date.CALENDAR.GREGORIAN,
    precision = definition.precision or 0
  }

  setmetatable( time, {
    __index = Date,
    __le = le,
    __tostring = function( self ) return self:toString() end
  } )
    
  return time
end

--[[
  Build a new Date from an ISO 8601 datetime
  @param string iso the time as ISO string
  @param boolean withoutRecurrence concider date in the format XX-XX as year-month and not month-day
  @return Date|nil
]]--
function Date.newFromIso8601( iso, withoutRecurrence )
  return Date.new( parseIso8601( iso, withoutRecurrence ) )
end

--[[
  Build a new Date from a Wikidata time value
  @param table wikidataValue the time as represented by Wikidata
  @return Date|nil
]]--
function Date.newFromWikidataValue( wikidataValue )
  local definition = parseIso8601( wikidataValue.time )
  definition.precision = wikidataValue.precision

  if wikidataValue.calendarmodel == 'http://www.wikidata.org/entity/Q1985727' then
    definition.calendar = Date.CALENDAR.GREGORIAN
  elseif wikidataValue.calendarmodel == 'http://www.wikidata.org/entity/Q1985786' then
    definition.calendar = Date.CALENDAR.JULIAN
  else
    return nil
  end

  return Date.new( definition )
end

--[[
  Build a new Date from a wiki string
  @param string wikitext string
  @return Date|nil	
]]
function Date.newFromWikitext( wikitext )
	local months = {
		['ינואר']= 1,
		['פברואר']= 2,
		['מרץ']= 3,
		['אפריל']= 4,
		['מאי']= 5,
		['יוני']= 6,
		['יולי']= 7,
		['אוגוסט']= 8,
		['ספטמבר']= 9,
		['אוקטובר']= 10,
		['נובמבר']= 11,
		['דצמבר']= 12
	}
	local calendar = nil
	if mw.ustring.find( wikitext, '<small>%(%[%[הלוח היוליאני%|יוליאני%]%]%)</small>' ) then
		calendar = Date.CALENDAR.JULIAN
		wikitext = mw.ustring.gsub( wikitext, "<small>%(%[%[הלוח היוליאני%|יוליאני%]%]%)</small>", "" )
	end
	
	-- Remove instances of [ and ]
	wikitext = mw.ustring.gsub( wikitext, "[%[%]]", "" )
	-- Remove footnotes & directionality markers
	wikitext = mw.text.killMarkers( wikitext )
	wikitext = mw.ustring.gsub(wikitext, "&rlm;","")
	wikitext = mw.ustring.gsub(wikitext, "&lrm;","")
	mw.log('תאריך' .. ":" .. wikitext)
	-- BC to minus
	wikitext = mw.ustring.gsub( wikitext, "([0-9]+) לפנה[\"״]ס" , "-%1")
	
	for a in pairs(months) do
		wikitext = mw.ustring.gsub(wikitext, ' ?ב?'..a, ' ' .. months[a]) 
	end
	-- if there are alphabet chars return nil (unexpected character)
	assert(not mw.ustring.find(wikitext, '%a'), "Unexpected format")
	local parts = mw.text.split(mw.text.trim(wikitext),' ')

  local definition = {}
	definition.calendar = calendar
	if #parts==3 then -- DMY date
		definition.year = tonumber(parts[3])
		definition.month = tonumber(parts[2])
		definition.day = tonumber(parts[1])
		assert(definition.year, "Could not recognize year")
		assert(definition.month<13 and definition.month>0, "Could not recognize month number")
		assert(definition.day<32 and definition.day>0, "Wrong date format")
		definition.precision = Date.PRECISION.DAY
	elseif #parts==2 then -- MY date
		definition.year = tonumber(parts[2])
		definition.month = tonumber(parts[1]) 
		definition.precision = Date.PRECISION.MONTH
		assert(definition.year<1e7, "Could not recognize year")
		assert(definition.month<13 and definition.month>0, "Could not recognize month number")
	elseif #parts==1 then --Y date
		definition.precision = Date.PRECISION.YEAR
		definition.year=tonumber(parts[1])
		assert(definition.year<1e7, "Could not recognize year")
	else
		error("Unexpected date format")
	end
	
	return Date.new( definition )

end


--[[
  Return a Date as a ISO 8601 string
  @return string
]]--
function Date:toIso8601()
  local iso = ''
  if self.year ~= nil then
    if self.year < 0 then
       --Years BC are counted since 0 and not -1
      iso = '-' .. prepend(string.format('%.0f', -1 * self.year), '0', 4)
    else
      iso = prepend(string.format('%.0f', self.year), '0', 4)
    end
  end

  --month
  if self.precision < Date.PRECISION.MONTH then
    return iso
  end
  if self.iso ~= '' then
    iso = iso .. '-'
  end
  iso = iso .. prepend( self.month, '0', 2 )

  --day
  if self.precision < Date.PRECISION.DAY then
    return iso
  end
  iso = iso .. '-' .. prepend( self.day, '0', 2 )

  --hour
  if self.precision < Date.PRECISION.HOUR then
    return iso
  end
  iso = iso .. 'T' .. prepend( self.hour, '0', 2 )

  --minute
  if self.precision < Date.PRECISION.MINUTE then
    return iso .. formatUtcOffsetForIso( self.utcoffset )
  end
  iso = iso .. ':' .. prepend( self.minute, '0', 2 )

  --second
  if self.precision < Date.PRECISION.SECOND then
    return iso .. formatUtcOffsetForIso( self.utcoffset )
  end
  return iso .. ':' .. prepend( self.second, '0', 2 ) .. formatUtcOffsetForIso( self.utcoffset )
end


--[[
  Return a hebrew representation of Date as a string
  @return string
]]--
function Date:toHebrewString()
	local hebrewStr = ''
	local year = self.year
	
	if (self.precision >= Date.PRECISION.MY100) and (self.precision <= Date.PRECISION.MY) then
		if self.year>0 then
    	return (self.year/1000000) .. ' מיליון שנים לספירה'
    else
    	return (-self.year/1000000) ..' מיליון שנים לפנה״ס'
    end
	elseif (self.precision >=Date.PRECISION.KY100) and (self.precision <= Date.PRECISION.KY) then
		if self.year>0 then
    	return 'האלף ה־'.. (self.year/1000)
    else
    	return 'האלף ה־'.. (-self.year/1000) ..' לפנה״ס'
    end
	elseif self.precision == Date.PRECISION.YEAR100 then
		if year>0 then
	    	return 'המאה ה־'.. math.ceil(self.year/100)
		else
    		return 'המאה ה־'.. math.ceil(-self.year/100) ..' לפנה״ס'
    end
	elseif self.precision == Date.PRECISION.YEAR10 then
    local year = math.floor((self.year < 0 and -1 * self.year or self.year) / 10) * 10
    if self.year>0 then
    	if year%100==0 then
    		return 'העשור הראשון של המאה ה־'.. tostring((year/100)+1)
    	else
    		return 'שנות ה־' .. tostring(year%100) .. ' של המאה ה־'.. tostring(math.ceil(year/100))
    	end
    else
    	if year%100==0 then
    		return 'העשור הראשון של המאה ה־'.. tostring((year/100))..' לפנה״ס'
    	else
    		return 'שנות ה־' .. tostring(year%100) .. ' של המאה ה־'.. tostring(math.ceil(year/100))..' לפנה״ס'
    	end
    end
	end
  if self.year ~= nil then
    if self.year < 0 then
      hebrewStr = mw.ustring.format('%d לפנה״ס', (-1*self.year))
    else
			if self.calendar == Date.CALENDAR.JULIAN and self.year > 1583 then
				hebrewStr = mw.ustring.format('%d <small>([[הלוח היוליאני|יוליאני]])</small>', (self.year))
			else
				hebrewStr = mw.ustring.format('%d', self.year)
			end
    end
  end

  --month
  if self.precision>=Date.PRECISION.YEAR and self.precision < Date.PRECISION.MONTH then
    return hebrewStr
  end
  local months = { 'ינואר','פברואר', 'מרץ', 'אפריל', 'מאי', 'יוני', 'יולי', 'אוגוסט', 'ספטמבר', 'אוקטובר', 'נובמבר','דצמבר' }
  hebrewStr = months[self.month] .. ' ' .. hebrewStr

  --day
  if self.precision < Date.PRECISION.DAY then
    return hebrewStr
  end
  hebrewStr = mw.ustring.format('%d ב%s', self.day, hebrewStr)

  --hour
  if self.precision < Date.PRECISION.HOUR then
    return hebrewStr
  end
  hebrewStr = mw.ustring.format('%s בשעה %d', hebrewStr, self.hour)

  --minute
  if self.precision < Date.PRECISION.MINUTE then
    return hebrewStr .. formatUtcOffsetForIso( self.utcoffset )
  end
  hebrewStr = hebrewStr .. ':' .. prepend( self.minute, '0', 2 )

  --second
  if self.precision < Date.PRECISION.SECOND then
    return hebrewStr .. formatUtcOffsetForIso( self.utcoffset )
  end
  return hebrewStr .. ':' .. prepend( self.second, '0', 2 ) .. formatUtcOffsetForIso( self.utcoffset )
end

--[[
  Return a Date as a string
  @param mw.language|string|nil language to use. By default the content language.
  @return string
]]--
function Date:toString( language )
  if language == nil then
    return self:toIso8601()
  end
  if language == 'he' then
  	return self:toHebrewString()
  end
  --[[if type( language ) == 'string' then
    language = mw.language.new( language )
  end
  
  return language:formatDate( 'r', self:toIso8601() )]]
  return self:toIso8601()
end

--[[
  Return a Date in HTMl (with a <time> node)
  @param mw.language|string|nil language to use. By default the content language.
  @param table|nil attributes table of attributes to add to the <time> node.
  @return string
]]--
function Date:toHtml( language, attributes )
  if attributes == nil then
    attributes = {}
  end
  attributes['datetime'] = self:toIso8601()
  return mw.text.tag( 'time', attributes, self:toString( language ) )
end

--[[
  All possible precisions for a Date (same ids as Wikibase)
]]--
Date.PRECISION = {
	GY   = 0, --Gigayear
	MY100  = 1, --100 Megayears
	MY10  = 2, --10 Megayears
	MY   = 3, --Megayear
	KY100  = 4, --100 Kiloyears
	KY10  = 5, --10 Kiloyears
	KY   = 6, --Kiloyear
	YEAR100 = 7, --100 years
	YEAR10 = 8, --10 years
	YEAR  = 9,
	MONTH  = 10,
	DAY   = 11,
	HOUR  = 12,
	MINUTE = 13,
	SECOND = 14
}

--[[
  Check if the precision is known
  @param number precision ID
  @return boolean
]]--
function Date.knowsPrecision( precision )
	for _,id in pairs( Date.PRECISION ) do
		if id == precision then
			return true
		end
	end
  return false
end

function Date.age(time1, time2)
  if time2 == nil then
    time2 = Date.newFromIso8601(mw.getContentLanguage():formatDate('c', nil, true), true)
  end
  local age = time2.year - time1.year
  if time2.month < time1.month or (time2.month == time1.month and time2.day < time1.day) then
    age = age - 1
  end
  if time1.year < 0 and time2.year > 0 then
    age = age - 1
  end
  return age
end


function Date:formatDate(options)
  options = options or {}
  local fd = ''
  if self.precision >= Date.PRECISION.DAY then
    fd = self.year < 0 and (-1 * self.year) .. ' לפנה"ס' or fd .. self.year
    if options.link then fd = '[[' .. fd .. ']]' end
    local d = '2000-' .. prepend(self.month, '0', 2) .. '-' .. prepend(self.day, '0', 2)
    local lang = mw.getContentLanguage()
    fd = fd .. '. ' .. lang:formatDate(options.link and '[[j xg]]' or 'j xg', d)
	elseif self.precision >= Date.PRECISION.MONTH then
		fd = self.year < 0 and (-1 * self.year) .. ' לפנה"ס' or fd .. self.year
		local month = mw.getContentLanguage():formatDate('F', '2000-' .. self.month)
		if options.link then fd = '[[' .. fd .. ']]' end
		fd = month .. ' ' .. fd
  elseif self.precision >= Date.PRECISION.YEAR then
    fd = self.year < 0 and (-1 * self.year) .. ' לפנה"ס' or fd .. self.year
    if options.link ~= 'nem' then fd = '[[' .. fd .. ']]' end
  elseif self.precision == Date.PRECISION.YEAR10 then
    local year = math.floor((self.year < 0 and -1 * self.year or self.year) / 10) * 10
    fd = 'שנות ה-' .. tostring(year%100) .. ' של המאה ה-'.. tostring(ceil(year/100))
    fd = self.year < 0 and year .. ' לפנה"ס' or tostring(year)
  elseif self.precision == Date.PRECISION.YEAR100 then
    if self.year < 0 then
      fd = 'המאה ה-' .. math.floor(-1 * self.year / 100) .. ' לפנה"ס'
    else
      fd = 'המאה ה-' ..math.floor(self.year / 100)
    end
    if options.link then fd = '[[' .. fd .. ']]' end
  else
    fd = tostring(self.year)
  end
  
  return fd
end


function parseStrDate(dateStr, dateType)
	local datetime = Date.newFromWikitext( dateStr )
	if datetime.precision >= Date.PRECISION.DAY then -- DMY date
		if dateType=='Y' then
			res = datetime.year
		elseif dateType=='M' then
			res = datetime.month 
		elseif dateType=='D' then
			res = datetime.day
		elseif dateType == 'TS' then
			res = datetime:toIso8601()
		end
	elseif datetime.precision >= Date.PRECISION.MONTH then -- MY date

		if dateType=='Y' then
			res = datetime.year
		elseif dateType=='M' then
			res = datetime.month
		elseif dateType == 'TS' then
			res = datetime:toIso8601()
		end
	else --Y date
		if dateType=='Y' then
			res = datetime.year
		elseif dateType == 'TS' then
			res = datetime:toIso8601()
		end
	end
	return res
end

function parseDateRange(dateRangeStr, diffFormat, inclusive )
	-- remove footnotes
	dateRangeStr = mw.text.killMarkers(dateRangeStr)
	dateRangeStr = mw.ustring.gsub(dateRangeStr, "&rlm;","")
  mw.log("טווח תאריכים:" .. dateRangeStr)
	local outputPrefix = ''
	local parts = mw.text.split(dateRangeStr,' +%- +')
	assert(#parts==2 or #parts==1, "Date range expected format is from - to or from (e.g from - now)")
	
	-- parse dates
	local t1 = Date.newFromWikitext( parts[1] )
	local t2
	if #parts==2 then
		t2 = Date.newFromWikitext( parts[2] )
	else
		t2 = Date.newFromIso8601(mw.getContentLanguage():formatDate('c', nil, true), true)
	end
	
	local hasYears = (diffFormat=='auto')
	local hasDays = (diffFormat=='auto')
	for i=1,#diffFormat do 
		if (diffFormat[i]=='years') then 
			hasYears=true
		elseif diffFormat[i]=='days' then
			hasDays =true
		end 
	end
		
	if hasDays and ((t1.precision>=Date.PRECISION.MONTH and t2.precision<Date.PRECISION.MONTH) or (t1.precision<Date.PRECISION.MONTH and t2.precision>=Date.PRECISION.MONTH)) then
		return '' -- Ambiguous date range
	end
	local NO_GUESS, MONTH_GUESS, DAY_GUESS = 0, 1, 2
	local guessLevel = NO_GUESS
	if t1.precision<Date.PRECISION.MONTH or t2.precision<Date.PRECISION.MONTH then 
		guessLevel = MONTH_GUESS
		inclusive=true
	elseif t1.precision<Date.PRECISION.DAY or t2.precision<Date.PRECISION.DAY then
		guessLevel = DAY_GUESS
	end
	
	local t1 = os.time({
		year = t1.year,
		month = t1.month or 6,
		day = t1.day or 16
		})
	t2= os.time({
			year = t2.year,
			month = t2.month or 6,
			day = t2.day or 16
		})

	local dif = os.difftime (t2, t1)
	local lang = mw.getContentLanguage()
	local readableInterval = lang:getDurationIntervals(dif, {'years', 'days'})
	readableInterval['days'] = readableInterval['days'] or 0
	readableInterval['years'] = readableInterval['years'] or 0
	if not (guessLevel==NO_GUESS) and not (guessLevel==DAY_GUESS and hasYears and #diffFormat==1 and readableInterval['days']>31) then 
		outputPrefix='כ־'
	end
	if inclusive then
		dif = dif+60*60*24 -- include last day
	end

	if diffFormat=="auto" then
		if dif<=60*60*24 then
			return '' -- Ambiguous date range - we arent handling preceision of less than 1 day (hours, minutes, seconds)
		end
		if guessLevel==MONTH_GUESS and readableInterval['years']==0 then
			return '' -- Ambiguous date range
		end
		--for intervals of around year 
		if readableInterval['years']>0 and (readableInterval['days']<30 or (365-readableInterval['days'])<30) then
			-- around
			if readableInterval['days']<30 then
				dif = dif - readableInterval['days']*(60*60*24)
			else
				dif = dif+((365-readableInterval['days'])*(60*60*24))
			end
			diffFormat = {'years'}
		else
			local diffDays = dif/(60*60*24)
			if diffDays<7*3 then diffFormat = { 'days' }
			elseif diffDays<364 then diffFormat = {'weeks', 'days'}
			elseif diffDays<10*365 then diffFormat = {'years', 'weeks'}
			else diffFormat = {'years'} 
			end
		end
	end
	
	if diffFormat=="raw" then
		return dif
	else
		return outputPrefix..lang:formatDuration(dif, diffFormat)
	end
end

function parseDateRangeSafe(frame)
	local diffFormat = 'auto'
	if frame.args[2] == 'ימים' then
		diffFormat = {'days'}
	elseif frame.args[2] == 'שנים' then
		diffFormat = {'years'}
	elseif frame.args[2] == "הפרש" then
		diffFormat = "raw"
	elseif frame.args[2] == "גיל" then
		diffFormat = {'years'}
	elseif frame.args[2] == "מספר" then
		diffFormat = {'years'}
	end

	
	
	local inclusive= (frame.args["כולל"]=="כן")
	local success, res = pcall(parseDateRange, frame.args[1], diffFormat, inclusive)
	 
	if success then
		local str=res
		-- the following translations are needed because the underline function
		-- local format is wierd
		str = mw.ustring.gsub(str, 
			"(כ)־([א-ת])", "%1%2")
		str= mw.ustring.gsub(str,"וגם ([0-9])","ו-%1")
		str= mw.ustring.gsub(str,"וגם ([א-ת])","ו%1");

		if frame.args[2] == "גיל" then
			str= mw.ustring.gsub(str,"כ־(.+) שנים","%1 בערך")
			str= mw.ustring.gsub(str," שנים","")
		end
		
	-- This parameter returns the difference as number of years, without any text.
		if frame.args[2] == "מספר" then
			str= mw.ustring.gsub(str,"כ(.+)","%1");
			str= mw.ustring.gsub(str,"־(.+)","%1");
			str= mw.ustring.gsub(str," שנים","")
			if str == "שנתיים" then
				str = 2
			end
			if str == "שנה" then
				str = 1
			end
			if tonumber(str) > 0 and
					tonumber(parseDateRange(frame.args[1], "raw", inclusive)) < 0 then
				str = -1 * str
			end
		end
		
		return str
	else
		return frame.args['error'] or '<span class="scribunto-error">שגיאת תאריך: '..res..'</span>[[קטגוריה:דפים עם שגיאות בתאריך]]'
	end
end

function parseStrDateSafe(frame)
	local dateType = frame.args[2]
	if dateType =='שנה' then
		dateType = 'Y'
	elseif dateType=='חודש' then
		dateType = 'M'
	elseif dateType=='יום' then
		dateType='D'
	end

	local success, res = pcall( parseStrDate, frame.args[1], dateType )
	if success then
		if dateType=='Y' and mw.ustring.sub( res, 0, 1)=='-' then
			res = mw.ustring.sub( res, 2).. ' לפנה"ס'
		end
		return res
	else
		return frame.args['error'] or '<span class="scribunto-error">שגיאת תאריך: '..res..'</span>[[קטגוריה:דפים עם שגיאות בתאריך]]'

	end
end

Date['חשב'] = parseStrDateSafe;
Date['חשב טווח'] = parseDateRangeSafe;
Date['parseDateRange'] = parseDateRange;

return Date