יחידה:פרמטרים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי-- This function is used for תבנית:הערה parameters control
function equal(frame)
	local pframe = frame:getParent()
	type = mw.ustring.sub(pframe:getTitle(), 7)
	oldargs = pframe.args
	local newargs = {}
	local kinds = frame.args
	local stop
	for p, pp in pairs(oldargs) do
		stop = false
		if tostring(p) == tostring(kinds[1]) and newargs[p] == nil then
			newargs[p] = pp
			stop = true
		elseif tostring(p) == tostring(kinds[1]) then
			equalerror("תוכן כפול: " .. newargs[p] .. " וגם " .. pp)
			stop = true
		else 
			for z, zz in ipairs(kinds) do
				if tostring(p) == tostring(zz) then
					newargs[p] = pp
					stop = true
					do
						break
					end
				end
			end
		end
		if not stop then
			local kind = newargs[kinds[1]] or newargs[tonumber(kinds[1])]
			if kind ~= nil then
				equalerror("תוכן כפול: " .. kind .. " וגם " .. p .. "=" .. pp)
			else newargs[kinds[1]] = p .. "=" .. pp
			end
		end
	end
	return frame:expandTemplate({title = frame.args["קוד"], args = newargs})
end

function equalerror(message)
	error("[[קטגוריה:שגיאות קריאה לתבנית " .. type .. "]] (בקריאה ל[[תבנית:" .. type .. "]]) " .. message, 0)
end

function decode(frame)
	return mw.uri.decode(frame.args[1])
end

function googleurl(frame)
	--return a .. mw.uri.parseQueryString( frame.args[1] )['http://www.google.co.il/url?url']
	--p = ''
	--for k, v in pairs(mw.uri.new( frame.args[1] ).query['url'])
	--do return 'a' .. k .. 'c' end --p = p .. '+++' .. k .. ':' .. v end
	--return p--
	local q = mw.uri.new(frame.args[1]).query
	return q and (q['url'] or q['q']) or ''
	--or mw.uri.parseQueryString( frame.args[1] )['http://www.google.co.il/url?url'] or ''
end

function biur(frame)
	pframe = frame:getParent()
	local newargs = {}
	for a, aa in pairs(pframe.args) do
		if a == "קבוצה" then
			error('פרמטר "קבוצה" כפול[[category:' ..
				tostring(mw.message.new("Cite-tracking-category-cite-error")) .. ']]', 0)
		end
		newargs[a] = aa
	end
	newargs["קבוצה"] = frame.args[1] or "hebrew"
	return frame:expandTemplate{title = "הערה", args = newargs}
end

function showparams( frame )
	local ans = '', k
	for i, v in pairs(frame.args) do
		if tonumber(i) then
			k = v
		else
			k = i
		end
		k = mw.ustring.gsub(k, '\n', '')
		if mw.ustring.find(k, '|') then
			k = k .. ' (' .. mw.ustring.sub(k, 3, mw.ustring.find(k, '|') - 1) .. ')'
		end
		ans = ans .. '#' .. k .. '\n'
	end
	return ans
end


local function main() end
	
return {
	main = main,
	equal = equal, 
	decode = decode, 
	googleurl = googleurl,
	biur = biur,
	showparams = showparams,
}