לדלג לתוכן

יוונית קלאסית/תורת הצורות/חיווי/present

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

פועל תמטית (thematic verb)[עריכה]

התנועה בהווה המתמשך נבעלת (בניגוד ל-impf וה-aor). קבוצות פעלים:

 1. פעלים רגולרים
 2. פעלים העוברים מיזוג - על פי כללי המיזוג
 3. פעלי למנר - גזע פעלי למנר בצורת יסוד ראשונה (גזע praes.) מופיעים בצורה מורחבת להבדיל משאר צורות הגזע.
  • למדא - מוכפלת בהווה. למשל הפועל לזרוק βάλλω (גזע βαλ כלומר גזע האוריסט יהיה ἔβαλα), לשלוח ἀποστέλλω (גזע αποστελλ)
  • מיו, ניו ורו - הארכה של התנועה האחרונה שעומדת לפני מיו, ניו או רו. למשל הפועל להציג, φαίνω (גזע φαν), להרים αἴρω(גזע αρ), לשמוח χαίρω (גזע χαρ).
 4. פועל אתמטי

סיומות[עריכה]

אקטיבי[עריכה]

מספר גוף סיומת סיומת עם תנועה תמטית גזע אפסילון (ποιέω) גזע אפלא (τιμάω) גזע אומיקרון (δηλόω) גזע חיכי (διώκω) גזע שפתי(γράφω) גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) גזע למנר (φαίνω)
יחיד ראשון λύω ποιῶ τῑμῶ (δηλόω) δηλῶ διώκω γράφω νομίζω πείθω φαίνω
שני λύεις ποιεῖς τῑμᾷς (δηλόεις) δηλοῖς διώκεις γράφεις νομίζεις πείθεις φαίνεις
שלישי λύει ποιεῖ τῑμᾷ (δηλόει) δηλοῖ διώκει γράφει νομίζει πείθει φαίνει
רבים ראשון μεν λύομεν ποιοῦμεν τῑμῶμεν (δηλόομεν) δηλοῦμεν διώκομεν γράφομεν νομίζομεν πείθομεν φαίνομεν
שני τε λύετε ποιεῖτε τῑμᾶτε (δηλόετε) δηλοῦτε διώκετε γράφετε νομίζετε πείθετε φαίνετε
שלישי λύουσι ποιοῦσι(ν) τῑμῶσι(ν) (δηλόουσι)δηλοῦσι διώκουσι(ν) γράφουσι(ν) νομίζουσι πείθουσι φαίνουσι

ההטעמה נסוגה אחורה ככל שיכולה.

מדיום וסביל[עריכה]

מספר גוף סיומת סיומת עם תנועה תמטית גזע אפסילון גזע אפלא גזע אומיקרון גזע חיכי (διώκω) גזע שפתי(γράφω) גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) גזע למנר (φαίνω)
יחיד ראשון μαι λύομαι (ποιέομαι) ποιοῦμαι (τιμάομαι) τιμῶμαι (δηλόομαι) δηλοῦμαι διώκομαι γράφομαι νομίζομαι πείθομαι φαίνομαι
שני ει [1] λύει\ῃ (ποιέει) ποιεῖ (τιμάει) τιμᾷ (δηλόει) δηλοῖ διώκει γράφει\γράφῃ νομίζει πείθει φαίνει
שלישי ται λύεται (ποιέεται) ποιεῖται (τιμάεται) τιμᾶται (δηλόεται) δηλοῦται διώκεται γράφεται νομίζεται πείθεται φαίνεται
רבים ראשון μεθα λυόμεθα (ποιεόμεθα) ποιούμεθα (τιμαόμεθα) τιμώμεθα (δηλοόμεθα) δηλούμεθα διωκόμεθα γραφόμεθα νομιζόμεθα πειθόμεθα φαινόμεθα
שני σθε λύεσθε (ποιέεσθε) ποιεῖσθε (τιμάεσθε) τιμᾶσθε (δηλόεσθε) δηλοῦσθε διώκεσθε γράφεσθε νομίζεσθε πείθεσθε φαίνεσθε
שלישי νται λύονται (ποιέονται) ποιοῦνται (τιμάονται) τιμῶνται (δηλόονται) δηοῦνται διώκονται γράφονται νομίζονται πείθονται φαίνονται

ההטעמה : הסיומות ται, σαι, μαι, ονται – נחשבות קצרות.

פעלים אתמטיים[עריכה]

קבוצת הא-תמטים היא קבוצת פעלים (כנראה) עתיקה ביוונית. הקבוצה היחידה שאינה מסתיימים בתנועה אומגה (ω) בגוף ראשון יחיד ובמקום מסתיימת בסיומת μι. מאפייניה:

 1. בעלת מערכת סיומות ייחודית שונה לשאר הפעלים.
 2. אין תנועה תמטית בין הגזע לסיומת אלא הסיומת מתקשרת ישירות לגזע.
 3. החלפה של תנועה קצרה אל תנועה ארוכה בגזעי הווה ועבר המתמשך, גוף יחיד בלבד. למשל הגזע של הפועל ἵστημι בדרך כלל בעל תנועה קצרה, ἵστα בגופים (ἵσταμεν, ἵστατε וכו'). בצורות הווה והעבר המתמשך יחיד, הגזע מסתיים בתנועה ארוכה, גזע ἵστη. למשל, ἵστημι, ἵστης, ἵστησι וכו'.
 4. רוב הפעלים המתחילים ביוטא הם תוצאה של נפילת סיגמה. למשל ἵστημι היה צריך להיות σἵστημι*.
 5. באופן דומה, קיימים מספר פעלים שגזעם מסתיים בתנועה ולכן יש כיווץ. למשל τίθημι בציווי גוף שני וב-impf גוף שני ושלישי עובר כיווץ. כך, τίθε+ετίθει.

סיומות[עריכה]

סיומת אקטיבי[עריכה]

מספר גוף מערכת סיומות פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באפסילון (ἵημι גזע ἑ) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באלפא (ἵστημι גזע στα) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באומיקרון (δίδωμι גזע δω\δο) מערכת νυ המסתיימת בעיצור חיכי

(δείκνῡμι גזע δεικ),

יחיד ראשון μι ἵημι ἵστημι δίδωμι δείκνυμι
שני ς ἵης ἵστης δίδως δείκνυς
שלישי σι (τι) ἵησι ἵστησι δίδωσι δείκνυσι
רבים ראשון μεν ἵεμεν ἵσταμεν δίδομεν δείκνυμεν
שני τε ἵετε ἵστατε δίδοτε δείκνυτε
שלישי ᾱσι (ν)ἱᾶσι [2] ἱστᾶσι διδόασι δεικνύασι

סיומת מדיום[עריכה]

מספר גוף מערכת סיומות פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באפסילון (ἵημι גזע ἑ) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באלפא (ἵστημι גזע στα) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באומיקרון (δίδωμι גזע δω\δο) מערכת νυ המסתיימת בעיצור חיכי

(δείκνῡμι גזע δεικ),

יחיד ראשון ἵεμαι ἵσταμαι δίδομαι δείκνυμαι
שני ἵεσαι ἵστασαι δίδοσαι δείκνυσαι
שלישי ἵεται ἵσταται δίδοται δείκνυται
רבים ראשון ἱέμεθα ἱστάμεθα διδόμεθα δεικνύμεθα
שני ἵεσθε ἵστασθε δίδοσθε δείκνυσθε
שלישי ἵενται ἵστανται δίδονται δείκνυνται

הערות שוליים[עריכה]

 1. ^ סיגמה נופלת בין שתי תנועות ולכן יש כיווץ
 2. ^ עובר כיווץ בין תנועה הגזע לסיומת ασι