לדלג לתוכן

יוונית קלאסית/תורת הצורות/חיווי/Imperfectum

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

imperfect[עריכה]

Imperfect =זמן עבר שהיבט הפעולה שלו מתמשכת או חוזרת על עצמה. הטיית פועל לזמן עבר מתמשך מבצעת על ידי:

גזע המתמשך[עריכה]

גזירה של גזע המתמשך מצורת יסוד ראשונה, על פיה גוזרים את כלל הגזעים של הגזע המתמשך.

 1. פעלים שהגזע שלהם מסתיימת בעיצור למנר (Liquid) - נוטה באופן רגולרי (על פי דגם תמטי). טכנית אין מה לזכור כיוון שאין שינוי בתנועה שבין הגזע לסיומת. ההבדל בצורת נובע משינוי בגזע של צורת היסוד הראשונה משאר גזעי הפועל. גזע פעלי למנר בצורת יסוד ראשונה (גזע praes.) מופיעים בצורה מורחבת.
  • למדא - מוכפלת בהווה. למשל הפועל לזרוק βάλλω (גזע βαλ כלומר גזע האוריסט יהיה ἔβαλα), לשלוח ἀποστέλλω (גזע αποστελλ)
  • מיו, ניו ורו - הארכה של התנועה האחרונה שעומדת לפני מיו, ניו או רו. למשל הפועל להציג, φαίνω (גזע φαν), להרים αἴρω(גזע αρ), לשמוח χαίρω (גזע χαρ)
 2. פעלים אתמיטיים - התנועה בסוף הגזע מתארכת בצורת היסוד הראשונה יחיד. למשל "לתת" δίδωμι גזע יחיד praes יהיה δίδω ואילו גזע ברבים יהיה δίδο (אנחנו נותנים δίδομεν). לשלוח ἵημι, גזע יחיד praes יהיה ἱη ואילו ברבים יהיה ἱε (אנחנו שולחים ἱέμεν).

בנית הפועל[עריכה]

 1. אוגמנט לסימון העבר.
 2. גזע מתמשך
 3. סיומת ה-impf
  • פעלים שהגזע שלהם מסתיימת בעיצור שיני, חיכי או שפתי - נוטים באופן רגולרי (על פי דגם תמטי), מפגש בין עיצור לתנועה.
  • פעלים תמטיים ואתמטיים שהגזע שלהם מסתיים בתנועה (אפסילון, אלפא, אומגה) - בעקבות מפגש בין שני תנועות יש כיווץ.

אוגמנט (ἐ)[עריכה]

האוגמנט היא תוספת בתחילת הגזע. כללים להוספת אוגמנט:

 1. הגזע מתחיל בעיצור - הוספת האונגמט (ἐ) ללא שינוי.
 2. הגזע מתחיל בתנועה - הארכה של תנועת הגזע בהתאם לטבלת התנועות.
 3. הגזע הוא הפועל מורכב - יש לבצע הפרדה בין התוספת (בדרך כלל מילת היחס) לגזע עצמו ולהוסיף את האוגמנט בניהם.
האות הראשונה של הפועל אופן התחברות דוגמא
עיצור

μανθάνω ἐμάνθανε (הוא למד)

α ἐ+α=η \ ᾱ ἄρχω ἦρχον (אני מושל)
ε ἐ+ε=η \ει
 1. ἐράω ἠράμην (אני חשקתי)
 2. ἔχω εἶχον
ι ἐ+ι=ī ἵημι ἵην (לשלוח)
υ ἐ+υ=ῡ ὑγιαίνω ὑγίαινε (הוא היה בריא)
ο ἐ+ο=ω οἰκέω ᾤκεον (הוא גר)
αυ ε+αυ=ηυ
αι ε+αι=ῃ αἴρω ᾖρον (להרים)
ευ ε+ευ =ηυ εὑρίσκω ηὕρισκον (למצוא)
ει ε+ει=ῃ
οι ε+οι=ῳ οἴομαι ᾠήθην (להיות סבור)
פועל מורכב מקידומת בת שתי הבהרות, מושמטת התנועה האחרונה של הקידומת ἐ+επι καταβαίνω κατέβαινον (אני הלכתי)

הטעמה[עריכה]

נסוגה אחורה ככל יכולתה, אינה עוקפת את האוגמנט.

סיומות[עריכה]

פעלים תמתטים[עריכה]

התנועה התמטית בזמן impf היא בדרך כלל אפסילון (ε) אלא אם היא לפני מיו (μ) או ניו (ν) ואז התנועה התמטית היא אומיקרון (ο).

סיומת אקטיבי[עריכה]

מספר גוף סיומת סיומת עם תנועה תמטית גזע אפסילון (ποιέω) גזע אפלא (τιμάω) גזע אומיקרון (δηλόω) גזע חיכי (διώκω) גזע שפתי(γράφω) גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) גזע למנר (φαίνω)
יחיד ראשון ν λυον ποίουν (ἐποίεον) τίμων (ἐτίμαον) δήλουν (ἐδήλοον) ἐδίωκον ἔγραφον ἐνόμιζον ἔπειθον ἔφαινον
שני ς λυες ποίεις (ἐποίεες) τίμας(ἐτίμαες) ἐδήλους (ἐδήλοες) ἐδίωκες ἔγραφες ἐνόμιζες ἔπειθες ἔφαινες
שלישי [1] - λυε ποίει (ἐποίεε) τίμα (ἐτίμαε) ἐδήλου (ἐδήλοε) ἐδίωκε ἔγραφε ἐνόμιζε ἔπειθε ἔφαινε
רבים ראשון μεν λύομεν ποιοῦμεν (ἐποιέομεν) τιμῶμεν (ἐτιμάομεν) ἐδηλοῦμεν (ἐδηλόομεν) ἐδιώκομεν ἐγράφομεν ἐνομίζομεν ἐπείθομεν ἐφαίνομεν
שני τε λύετε ποιεῖτε (ἐποιέετε) τιμᾶτε (ἐτιμάετε) ἐδηλοῦτε (ἐδηλόετε) ἐδιώκετε ἐγράφετε ἐνομίζετε ἐπείθετε ἐφαίνετε
שלישי ν λυον ποίοῦν (ἐποίεον) τίμων (ἐτίμαον) ἐδήλουν (ἐδήλοον) ἐδίωκον ἔγραφον ἐνόμιζον ἔπειθον ἔφαινον


סיומת מדיום וסביל[עריכה]

מספר גוף סיומת סיומת עם תנועה תמטית גזע אפסילון (ποιέω) גזע אפלא (τιμάω) גזע אומיקרון (δηλόω) גזע חיכי (διώκω) גזע שפתי(γράφω) גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) גזע למנר (φαίνω)
יחיד ראשון μην ἐλυόμην ἐποιούμην (ἐποιεόμην) ἐτιμώμην (ἐτιμαόμην) ἐδηλούμην (ἐδηλοόμην) ἐδιωκόμην ἐγραφόμην ἐνομιζόμην ἐπειθόμην ἐφαινόμην
שני σο[2] ἐλύου ἐποιοῦ (ἐποιέου) ἐτιμῶ (ἐτιμάου) ἐδηλοῦ (ἐδηλόου) ἐδιώκου ἐγράφου ἐνομίζου ἐπείθου ἐφαίνου
שלישי το ἐλύετο ἐποιεῖτο (ἐπιέετο) ἐτιμᾶτο (ἐτιμαέτο) ἐδηλοῦτο (ἐδηλόετο) ἐδιώκετο ἐγράφετο ἐνομίζετο ἐπείθετο ἐφαίνετο
רבים ראשון μεθα ἐλυόμεθα ἐποιούμεθα (ἐποιεόμεθα) ἐτιμώμεθα (ἐτιμαόμεθα) ἐδηλούμεθα (ἐδηλοόμεθα) ἐδιωκόμεθα ἐγραφόμεθα ἐνομιζόμεθα ἐπειθόμεθα ἐφαινόμεθα
שני σθε ἐλύεσθε ἐποιεῖσθε (ἐποιέεσθε) ἐτιμᾶσθε(ἐτιμάεσθε) ἐδηλοῦσθε (ἐδηλόεσθε) ἐδιώκεσθε ἐγράφεσθε ἐνομίζεσθε ἐπείθεσθε ἐφαίνεσθε
שלישי ντο ἐλύοντο ἐποιοῦντο(ἐποιέοντο) ἐτιμῶντο(ἐτιμάοντο) ἐδηλοῦντο (ἐδηλόοντο) ἐδιώκοντο ἐγράφοντο ἐνομίζοντο ἐπείθοντο ἐφαίνοντο

פעלים אתמטיים[עריכה]

סיומת אקטיבי[עריכה]

מספר גוף מערכת סיומות משנית פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באפסילון (ἵημι גזע ἑ) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באלפא (ἵστημι גזע στα) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באומיקרון (δίδωμι גזע δο) מערכת νυ (δείκνῡμι גזע δεικ)
יחיד ראשון ν ἵην ἵστην έδίδουν ἐδείκνῡν
שני ς ἵεις ἵστης έδίδους ἐδείκνῡς
שלישי [3] - ἵει ἵστη έδίδου ἐδείκνῡ
רבים ראשון μεν ἵεμεν ἵσταμεν έδίδομεν ἐδείκνυμεν
שני τε ἵετε ἵστατε έδίδοτε ἐδείκνυτε
שלישי σαν ἵεσαν ἵστασαν έδίδοσαν ἐδείκνυσαν

סיומת מדיום וסביל[עריכה]

מספר גוף מערכת סיומות משנית פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באפסילון (ἵημι גזע ἑ) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באלפא (ἵστημι גזע στα) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באומיקרון (δίδωμι גזע δο) מערכת νυ (δείκνῡμι גזע δεικ)
יחיד ראשון μην ἱέμην ἱστάμην έδιδόμην ἐδεικνύμην
שני σο ἵεσο ἵστασο έδίδοσο ἐδείκνυσο
שלישי το ἵετο ἵστατο έδίδοτο ἐδείκνυτο
רבים ראשון μεθα ἱέμεθα ἱστάμεθα έδιδόμεθα ἐδεικνύμεθα
שני σθε ἵεσθε ἵστασθε έδίδοσθε ἐδείκνυσθε
שלישי ντο ἵεντο ἵσταντο έδίδοντο ἐδείκνυντο

הערות[עריכה]

 1. ^ יכול להסתיים בניו, νὺ ἐφελκυστικός
 2. ^ סיגמה נופלת בין שתי תנועות וכתוצאה מכך יש כיווץ
 3. ^ יכול להסתיים בניו, νὺ ἐφελκυστικός