לדלג לתוכן

גרמנית/נספחים/נטיות פעלים חזקים נפוצים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

בטבלה מופיעים רק פעלים בסיסיים. הפועל versprechen, למשל, לא יופיע, שכן הוא דומה בנטיותיו לפועל sprechen.

Infinitiv 3. Person Präteritum Partizip II Konjunktiv II פירוש
backen bäckt backte gebacken backte
לאפות
befehlen befiehlt befahl befohlen befähle/beföhle
לפקוד
beginnen begann begonnen begänne/begönne
להתחיל
beißen biss gebissen bisse
לנשוך
betrügen betrog betrogen betröge
לרמות
beweisen bewies bewiesen bewiese
להוכיח
bieten bot geboten böte
להציע
binden band gebunden bände
לקשור
bitten bat gebeten bäte
לבקש
bleiben blieb geblieben bliebe
להישאר
brennen brannte gebrannt brennte
לשרוף, להישרף
bringen brachte gebracht brächte
להביא
denken dachte gedacht dächte
לחשוב
dürfen darf durfte gedurft/dürfen dürfte
להיות רשאי
essen isst gegessen äße
לאכול
fahren fährt fuhr gefahren führe
לנסוע
fallen fällt fiel gefallen fiele
ליפול
fangen fängt fing gefangen finge
לאחוז
finden fand gefunden fände
למצוא
fliegen flog geflogen flöge
לעוף, לטוס
fliehen floh geflohen flöhe
לברוח
fließen floss geflossen flösse
לזרום
geben gibt gab gegeben gäbe
לתת
gehen ging gegangen ginge
ללכת
gelingen gelang gelungen gelänge
להצליח
gelten gilt galt gegolten gälte/gölte
להחיל, להיות בתוקף
genesen genas genesen genäse
להחלים
genießen genoss genossen genösse
ליהנות
geschehen geschiet geschah geschehen geschähe
להתרחש
gewinnen gewann gewonnen gewäne/gewönne
לזכות
gießen goss gegossen gegösse
לשפוך
gleichen glich geglichen gliche
להשתוות
graben gräbt grub gegraben grübe
לחפור
greifen griff gegriffen griffe
לאחוז
haben hat hatte gehabt hätte
להיות בעל (חפץ)‏ (to have)‏
halten hält hielt gehalten hielte
להחזיק, לשמור, לעצור
heben hob gehoben höbe
להרים
heißen hieß geheißen hieße
להיקרא
helfen hilft half geholfen hülfe/hälfe
לעזור
kennen kannte gekannt kennte
להכיר
kommen kam gekommen käme
לבוא
klingen klang geklungen klänge
להישמע, לצלצל
können kann konnte gekonnt/können könnte
להיות מסוגל
lassen lässt ließ gelassen ließe
לתת, לאפשר
laufen läuft lief gelaufen liefe
לרוץ, ללכת
leihen lieh geliehen liehe
לשאול, להשאיל
lesen liest las gelesen läse
לקרוא (read)
liegen lag gelegen läge
לשכב, להימצא (לשכון)‏
löschen losch geloschen lösche
למחוק, לכבות, להסיר
lügen log gelogen löge
לשקר
meiden mied gemieden miede
להימנע
messen misst maß gemessen mäße
למדוד
mögen mag mochte gemocht/mögen möchte
לחבב
müssen muss musste gemusst/müssen müsste
להיות חייב
nehmen nimmt nahm genommen nähme
לקחת
nennen nannte genannt nennte
לכנות, לתת שם
raten rät riet geraten riete
לייעץ, לנחש
rennen rannte gerannt rennte
לרוץ
riechen roch gerochen röche
להריח
rufen rief gerufen riefe
לקרוא (call)
scheiden schied geschieden schiede
להתגרש, להיפרד, להפריד
scheinen schien geschienen schiene
להידמות
schieben schob geschoben schöbe
לדחוף, לתחוב
schießen schoss geschossen schösse
לירות
schlafen schläft schlief geschlafen schliefe
לישון
schlagen schlägt schlug geschlagen schlüge
להכות, להקציף
schließen schloss geschlossen schlösse
לסגור
schneiden schnitt geschnitten schnitte
לחתוך, לבתר
schreiben schrieb geschrieben schriebe
לכתוב
schreien schrie geschrie(e)n schriee
לצעוק, לצרוח
schweigen schwieg geschwiegen schwiege
לשקוט, לשתוק
schwimmen schwamm geschwommen schwämme
לשחות, לצוף
schwören schwor geschworen schwöre
להישבע
sehen sieht sah gesehen sähe
לראות
sein ist war gewesen wäre
להיות
senden sandte gesandt sendete
לשלוח
singen sang gesungen sänge
לשיר
sinken sank gesunken sänke
לשקוע, ליפול
sitzen saß gesessen säße
לשבת
sollen soll sollte gesollt/sollen sollte
להיות אמור (shall)
sprechen spricht sprach gesprochen spräche
לדבר
springen sprang gesprungen spränge
לקפוץ
stehen stand gestanden stünde/stände
לעמוד
stehlen stiehlt stahl gestohlen stähle
לגנוב
steigen stieg gestiegen stiege
לטפס, לעלות (על כלי תחבורה)‏
sterben stirbt starb gestorben stürbe
למות
streiten stritt gestritten stritte
לריב, להתגושש
tragen trägt trug getragen trüge
לסחוב, לענוד (ללבוש)‏
treffen trifft traf getroffen träfe
לפגוש
treiben trieb getrieben triebe
להניע קדימה, לקדם
trinken trank getrunken tränke
לשתות
tun tat getan täte
לעשות
vergessen vergisst vergass vergessen vergäße
לשכוח
verlieren verlor verloren verlöre
להפסיד, לאבד
verschwinden verschwand verschwunden verschwände
להיעלם
verzeihen verzieh verziehen verziehe
לסלוח, למחול
wachsen wächst wuchs gewachsen wüchse
לגדול
waschen wäscht wusch gewaschen wüsche
לרחוץ
wenden wandte gewandt wendete
לפנות
werben wirbt warb geworben würbe
לפרסם
werden wird wurde geworden/worden würde
להיהפך, (גם פועל עזר לזמן עתיד)‏
werfen wirft warf geworfen würfe
לזרוק
wissen weiß wusste gewusst wüsste
לדעת
wollen will wollte gewollt/wollen wollte
לרצות
ziehen zog gezogen zöge
למשוך
zwingen zwang gezwungen zwänge
לכפות