אנגלית/דקדוק/זמנים/Irregular Verbs

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

למד

פעלים חריגים בזמן עבר פשוט - Irregular Verbs in Past Simple[עריכה]

Past Participle (V3) Past Tense (V2)=Simple Past Base (V1)=Infinitive פירוש
arisen arose arise לקום
awoken awoke awake להתעורר
been was / were be פועל עזר 'להיות'
borne bore bear ללדת
beaten beat beat להכות
become became become להפוך ל...
begun began begin להתחיל
bent bent bend לכופף
beset beset beset להטריד, לתקוף
bet, betted bet, betted bet להתערב
bid bid, bade bid, bidden לברך
bound bind לקשור
bitten bit bit
bled bled bleed לדמם
blown blew blow לפוצץ (מילולית)
broken broke break לשבור
brought brought bring להביא
broadcast / broadcasted broadcast / broadcasted broadcast לשדר
built built build לבנות
burnt / burned burnt / burned burn לשרוף
burst burst burst להתפרץ
bought bought buy לקנות
cast cast cast להשליך
caught caught catch לתפוס
chosen chose choose לבחור
clung clung cling לדבוק, להיאחז
come came come לבוא
cost cost cost לעלות, לקבוע מחיר
crept crept creep לזחול
cut cut cut לגזור
dealt dealt deal לספק, לטפל
dug dug dig לחפור
dived / dove dive לצלול
done did do לעשות
drawn drew draw לצייר
dreamt / dreamed dreamt / dreamed dream לחלום
drunk drank drink לשתות
driven drove drive לנהוג, לנסוע
eaten ate eat לאכול
fallen fell fall ליפול
fed fed feed להאכיל
felt felt feel להרגיש
fought fought fight להילחם
found found find למצוא
fit fit fit להתאים
fled fled flee לברוח, להימלט
flung flung fling להטיל, להשליך
flown flew fly לעוף
forbidden forbade forbid לאסור
forecast / forecasted forecast לחזות, לנבא
forgotten forgot forget לשכוח
forewent forego לבוא לפני-
forgiven forgave forgive לסלוח, לוותר
forsook forsake לזנוח, לנטוש
frozen froze freeze לקפוא, להקפיא
gotten got get לקבל
given gave give לתת
gone went go ללכת
ground ground grind לטחון
grown grew grow לגדול
hung, hanged hung, hanged hang לתלות
had had have להיות בעל-
heard heard hear לשמוע
hidden hid hide להסתיר, להתחבא
hit hit hit להכות, להלום
held held hold להחזיק
hurt hurt
hurt
להכאיב, לפצוע
keepen kept keep לשמור
knelt knelt / kneeled kneel לכרוע ברך
knitted, knit knitted, knit knit לסרוג
known knew know לדעת
laid laid lay להשכיב
led led lead להוביל, להוליך
leaped / lept leaped / lept leap לקפוץ
learnt / learned learnt / learned learn ללמוד
left left leave לעזוב, להשאיר
lent lent lend להלוות, להשאיל
let let let לאפשר
lain lay lie לשכב
liten, lighted lit, lighted light להאיר, להדליק
lost lost lose לאבד, להפסיד
made made make ליצור
meant meant mean להתכוון ל...
met met meet לפגוש
misled misled mislead להטעות
misspelled / misspelt misspelled / misspelt misspell לשגות בכתיב
mistaken mistook mistake לטעות
misunderstood misunderstood misunderstand לא להבין
overcome overcame overcome להתגבר
overdid overdo להגזים
overtaken overtook overtake להשיג, לעקוף
overthrown overthrew overthrow להפיל
paid paid pay לשלם
pled plead להתחנן, לטעון
put put put לשים, להניח
quit quit quit לחדול, להפסיק
read read read לקרוא
rid rid rid לחלץ, לשחרר
ridden rode ride לרכב, להרכיב
ringed, rung ringed, rang ring לצלצל, לטלפן
risen rose rise לקום, להתרומם
run ran run לרוץ, לברוח
said said say להגיד
seen saw see לראות
sought sought seek לחפש
sold sold sell למכור
sent sent send לשלוח
set set set לקבוע
shaken shook shake לנער
shone, shined shone, shined shine להבריק, לזרוח
shot shot shoot לירות, לצוד
shrunk shrank shrink להתכווץ, להירתע
shut shut shut לסגור, לנעול
sung sang sing לשיר
sunk sank sink לשקוע, לטבוע
sitten sat sit לשבת
slept slept sleep לישון
slid slid slide לגלוש
slung slung sling לקלוע, לזרוק
slit slit slit לחרוץ (ליצור חריץ)
smitten smote smite להכות, להשמיד
spoken spoke speak לדבר
sped, speeded sped, speeded speed למהר
spent spent spend לבזבז
spilled / spilt spilled / spilt spill לשפוך
spun spun spin לסחרר, להסתחרר
spat spit / spat spit לירוק
split split split לפצל, לפלג
spread spread לפזר, למרוח
stood stand לעמוד, להעמיד
stole steal לגנוב
struck strike לפגוע, להכות
swept swept sweep לשטוף
swum swam swim לשחות
taken took take לקחת
taught taught teach ללמד
torn tore tear לקרוע
told told tell לספר, להורות
thought thought think לחשוב
thrown threw throw לזרוק, להשליך
thrust thrust thrust לדחוף
understood understood understand להבין
woken woke wake להעיר, להתעורר
worn wore wear ללבוש
woven wove weave לארוג (מלשון אריגה)
wept wept weep לבכות
won won win לנצח
wrung wrung wring לסחוט
written wrote write לכתוב
sit sat לשבת
ring rang לצלצל
sing sang לשיר
come came לבוא
put put לשים
do did
read read לקרוא
drink drank לשתות
eat ate לאכול
say said להגיד
sell sold למכור
find found למצוא
sit sat לשבת
get got לקבל
sleep slept לישון
drive drove לנהוג
speak spoke לדבר
go went ללכת
understand understood להבין
think thought לחשוב
hear heard לשמוע
tell told להגיד
have had had
take took taken
win won לנצח
stolen steal stole לגנוב
known know knew לדעת
meet met להיפגש
writen write wrote לכתוב
make made להכין
blessed, blest blessed, blest bless לברך
bind bound bound
beseech besought besought
beheld beheld behold
bred bred breed
burst burst burst
להתפרץ
bought bought buy לקנות
cast cast cast
caught caught catch לתפוס
chided, chidden chided, chid chide
chosen chose choose לבחור
crept crept creep
cost, costed cost, costed cost
come came come לבוא
clung clung cling
cleft, cloven clove, cleft cleave
cut cut cut לחתוך
dealt dealt deal לחלק
defroze defroze defreeze
dug dug dig לחפור
done did do לעשות, עשה
drawn drew draw לצייר
dreamed, dreamt dreamed, dreamt dream לחלום
drunk drank drink לשתות
driven drove drive לנהוג (נסיעה)
dwelt dwelt dwell
eaten ate eat לאכול
fallen fell fall לפול
fed fed feed להאכיל
felt felt feel להרגיש
fought fought fight להלחם
found found find למצוא
fled fled flee
flung flung fling
flown flow fly לעוף
forbore forbore forbear
forbidden forbad, forbade forbid אסור, נאסר
forecast, forecasted forecast, forecasted forecast
foreseen foresaw foresee
foretold foretold foretell
forgotten forgot forget לשכוח
forgiven forgave forgive לסלוח
forsaken forsook forsake
forsworn forswore forswear
frozen froze freeze להקפיא
hamstrung hamstrung hamstring
hewed, hewn hewed hew
inlaid inlaid inlay
interwoven interwove interweave
miscast miscast miscast
mislaid mislaid mislay
misread misread misread
mown mowed mow
partaken partook partake
outdone outdid outdo
outgrown outgrew outgrow
outrun outran outrun
outsold outsold outsell
waylaid waylaid waylay
wed wed wedded wed
wound wound/ winded wind
withdrawn withdrew withdraw
withheld withheld withhold
withstood withstood withstand
unbent unbent unbend
undergone underwent undergo
underlain underlay underlie
underpaid underpaid underpay
undersold undersold undersell
understood understood understand להבין
undertaken undertook undertake
underwritten underwrote underwrite לכתוב מחדש
undone undid undo
unfrozen unfroze unfreeze
unwound unwound unwind
upset upset upset
outshone outshone outshine
outworn outwore outwear
overcome overcame overcome
overdone overdid overdo
overhung overhung overhang
overheard overheard overhear
overpaid overpaid overpay משולם יתר
overridden overrode override
overrun overran overrun
overseen oversaw oversee
overshot overshot overshoot
overslept overslept oversleep
overtaken overtook overtake
overthrown overthrew overthrow
sewn sewed sew
shed shed shed
shod shod shoe
showed showed / shown show להופיע
slain slew slay
smelt smelt smell להריח
sowed sowed / sown sow
spelt, spelled spelt, spelled spell
spoilt, spoiled spoilt, spoiled spoil
spread spread spread
sprung sprang spring
stood stood stand
staved, stove staved, stove stave
stuck stuck stick
stuck stank, stunk stick
strewn, strewed strewed strew
stridden strode stride
struck struck strike
strung strung string
striven strove strive
sworn swore swear
swollen, swelled swelled swell
swung swung swing
thriven, thrived throve, thrived thrive
trodden trod tread
remade remade remake
relayed, relaid relayed, relaid relay
redone redid redo
rebuilt rebuilt rebuild
rewritten rewrote rewrite
retold retold retell
retake retook retaken
repaid repaid repay
rent rent rend