אנגלית/דקדוק/זמנים/Irregular Verbs

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

===פעלים חריגים בזמן עבר ast Participle (V3)}} ! Past Te (V2)=Simple Pas ! {{משמאל לימין|Base Tarisen | arose | arise | לקום |- |awoken | awba'

|- |been | was / were | be | פועל עזר 'להיות' awba'a| bore | bear | ללדת |- |beaten | beat | beat | להכות |- |become | became | become | להפוך ל... |- |begun | began | begin | להתחיל |- |bent | bent | bend | לכופף |- |beset | beset | beset | להטריד, לתקוף |- |bet, betted | bet, betted | bet | להתערב |- |bid |bid, bade |bid, bidden | לברך |- | | bound | bind | לקש |- |bitten | bit | bite | לנשוך |- |bled | bled | bleed | לדמם |- |blown | blew | blow | לפוצץ (מילולית) |- |broken | broke | break | לשבור |- |brought | brought | bring | להביא |- |broadcast / broadcasted | broadcast / broadcasted | broadcast | לשדר |- |built | built | build | לבנות |- |burnt / burned |burnt / burned |burn | לשרוף |- |burst | burst | burst | להתפרץ |- |bought | bought | buy | לקנות |- |cast | cast | cast | להשליך |- |caught | caught | catch | לתפוס |- |chosen | chose | choose | לבחור |- |clung | clung | cling | לדבוק, להיאחז |- |come | came | come | לבוא |- |cost | cost | cost | לעלות, לקבוע מחיר |- |crept | crept | creep | לזחול |- |cut | cut | cut | לגזור |- |dealt | dealt | deal | לספק, לטפל |- |dug | dug | dig | לחפור |- | | dived / dove | dive | לצלול |- |done | did | do | לעשות |- |drawn | drew | draw | לצייר |- |dreamt / dreamed | dreamt / dreamed | dream | לחלום |- |drunk | drank | drink | לשתות |- |driven | drove | drive | לנהוג, לנסוע |- |eaten | ate | eat | לאכול |- |fallen | fell | fall | ליפול |- |fed | fed | feed | להאכיל |- |felt | felt | feel | להרגיש |- |fought | fought | fight | להילחם |- |found | found | find | למצוא |- |fit | fit | fit | להתאים |- |fled | fled | flee | לברוח, להימלט |- |flung | flung | fling | להטיל, להשליך |- |flown | flew | fly | לעוף |- |forbidden | forbade | forbid | לאסור |- | | forecast / forecasted | forecast | לחזות, לנבא |- |forgotten | forgot | forget | לשכוח |- | | forewent | forego | לבוא לפני- |- |forgiven | forgave | forgive | לסלוח, לוותר |- | | forsook | forsake | לזנוח, לנטוש |- |frozen | froze | freeze | לקפוא, להקפיא |- |gotten | got | get | לקבל |- |given | gave | give | לתת |- |gone | went | go | ללכת |- |ground | ground | grind | לטחון |- |grown | grew | grow | לגדול |- |hung, hanged | hung, hanged | hang | לתלות |- |had | had | have | להיות בעל- |- |heard | heard | hear | לשמוע |- |hidden | hid | hide | להסתיר, להתחבא |- |hit | hit | hit | להכות, להלום |- |held | held | hold | להחזיק |- |hurt | hurt |

hurt

| להכאיב, לפצוע |- |keepen | kept | keep | לשמור |- |knelt | knelt / kneeled | kneel | לכרוע ברך |- |knitted, knit | knitted, knit | knit | לסרוג |- |known | knew | know | לדעת |- |laid | laid | lay | להשכיב |- |led | led | lead | להוביל, להוליך |- | leaped / lept | leaped / lept | leap | לקפוץ |- | learnt / learned | learnt / learned | learn | ללמוד |- |left | left | leave | לעזוב, להשאיר |- |lent | lent | lend | להלוות, להשאיל |- |let | let | let | לאפשר |- |lain | lay | lie | לשכב |- |liten, lighted | lit, lighted | light | להאיר, להדליק |- |lost | lost | lose | לאבד, להפסיד |- |made | made | make | ליצור |- |meant | meant | mean | להתכוון ל... |- |met | met | meet | לפגוש |- |misled | misled | mislead | להטעות |- |misspelled / misspelt | misspelled / misspelt | misspell | לשגות בכתיב |- |mistaken | mistook | mistake | לטעות |- |misunderstood | misunderstood | misunderstand | לא להבין |- |overcome | overcame | overcome | להתגבר |- | | overdid | overdo | להגזים |- |overtaken | overtook | overtake | להשיג, לעקוף |- |overthrown | overthrew | overthrow | להפיל |- |paid | paid | pay | לשלם |- | | pled | plead | להתחנן, לטעון |- |put | put | put | לשים, להניח |- |quit | quit | quit | לחדול, להפסיק |- |read | read | read | לקרוא |- |rid | rid | rid | לחלץ, לשחרר |- |ridden | rode | ride | לרכב, להרכיב |- |ringed, rung | ringed, rang | ring | לצלצל, לטלפן |- |risen | rose | rise | לקום, להתרומם |- |run | ran | run | לרוץ, לברוח |- |said | said | say | להגיד |- |seen | saw | see | לראות |- |sought | sought | seek | לחפש |- |sold | sold | sell | למכור |- |sent | sent | send | לשלוח |- |set | set | set | לקבוע |- |shaken | shook | shake | לנער |- |shone, shined | shone, shined | shine | להבריק, לזרוח |- |shot | shot | shoot | לירות, לצוד |- |shrunk | shrank | shrink | להתכווץ, להירתע |- |shut | shut | shut | לסגור, לנעול |- |sung | sang | sing | לשיר |- |sunk | sank | sink | לשקוע, לטבוע |- |sitten | sat | sit | לשבת |- |slept | slept | sleep | לישון |- |slid | slid | slide | לגלוש |- |slung | slung | sling | לקלוע, לזרוק |- |slit | slit | slit | לחרוץ (ליצור חריץ) |- |smitten | smote | smite | להכות, להשמיד |- |spoken | spoke | speak | לדבר |- |sped, speeded | sped, speeded | speed | למהר |- |spent | spent | spend | לבזבז |- |spilled / spilt | spilled / spilt | spill | לשפוך |- |spun | spun | spin | לסחרר, להסתחרר |- |spat | spit / spat | spit | לירוק |- |split | split | split | לפצל, לפלג |- | | spread | spread | לפזר, למרוח |- | | stood | stand | לעמוד, להעמיד |- | | stole | steal | לגנוב |- | | struck | strike | לפגוע, להכות |- |swept | swept | sweep | לשטוף |- |swum | swam | swim | לשחות |- |taken | took | take | לקחת |- |taught | taught | teach | ללמד |- |torn | tore | tear | לקרוע |- |told | told | tell | לספר, להורות |- |thought | thought | think | לחשוב |- |thrown | threw | throw | לזרוק, להשליך |- |thrust | thrust | thrust | לדחוף |- |understood | understood | understand | להבין |- |woken | woke | wake | להעיר, להתעורר |- |worn | wore | wear | ללבוש |- |woven | wove | weave | לארוג (מלשון אריגה) |- |wept | wept | weep | לבכות |- |won | won | win | לנצח |- |wrung | wrung | wring | לסחוט |- |written | wrote | write | לכתוב |- | |sit |sat | |- | |ring |rang | |- | |sing |sang | |- | |come |came |לבוא |- | |put |put |לשים |- | |do |did | |- | |read |read |לקרוא |- | |drink |drank |לשתות |- | |eat |ate |לאכול |- | |say |said |להגיד |- | |sell |sold |למכור |- | |find |found |למצוא |- | |sit |sat |לשבת |- | |get |got |לקבל |- | |sleep |slept |לישון |- | |drive |drove |לנהוג |- | |speak |spoke |לדבר |- | |go |went |ללכת |- | |understand |understood |להבין |- | |think |thought |לחשוב |- | |hear |heard |לשמוע |- | |tell |told |להגיד |- | |have |had |had |- | |take |took |taken |- | |win |won | |- |stolen |steal |stole | |- | |know |knew |known |- | |meet |met | |- | |write |wrote |writen |- | |make |made | | | |- |blessed, blest |blessed, blest |bless | |- |bind |bound |bound | |- |beseech |besought |besought | |- |beheld |beheld |behold | |- |bred |bred |breed | |- |burst |burst |burst | |- |bought |bought |buy | |- |cast |cast |cast | |- |caught |caught |catch | |- |chided, chidden | chided, chid |chide | |- |chosen |chose |choose | |- | crept | crept |creep | |- |cost, costed |cost, costed |cost | |- |come |came |come | |- |clung |clung |cling | |- |cleft, cloven |clove, cleft |cleave | |- |cut |cut |cut | |- |dealt |dealt |deal | |- |defroze |defroze |defreeze | |- |dug |dug |dig | |- |done |did |do | |- |drawn |drew |draw | |- |dreamed, dreamt |dreamed, dreamt |dream | |- |drunk |drank |drink | |- |driven |drove |drive | |- |dwelt |dwelt |dwell | |- |eaten |ate |eat | |- |fallen |fell |fall | |- |fed |fed |feed | |- |felt |felt |feel | |- |fought |fought |fight | |- |found |found |find | |- |fled |fled |flee | |- |flung |flung |fling | |- |flown |flow |fly | |- |forbore |forbore |forbear | |- |forbidden |forbad, forbade |forbid | |- |forecast, forecasted |forecast, forecasted |forecast | |- |foreseen |foresaw |foresee | |- |foretold |foretold |foretell | |- |forgotten |forgot |forget | |- |forgiven |forgave |forgive | |- |forsaken |forsook |forsake | |- |forsworn |forswore |forswear | |- |frozen |froze |freeze | |- |hamstrung |hamstrung |hamstring | |- |hewed, hewn |hewed |hew | |- |inlaid |inlaid |inlay | |- |interwoven |interwove |interweave | |- |miscast |miscast |miscast | |- |mislaid |mislaid |mislay | |- |misread |misread |misread | |- |mown |mowed |mow | |- |partaken |partook |partake | |- |outdone |outdid |outdo | |- |outgrown |outgrew |outgrow | |- |outrun |outran |outrun | |- |outsold |outsold |outsell | |- |waylaid |waylaid |waylay | |- |wed |wed wedded |wed | |- |wound |wound/ winded |wind | |- |withdrawn |withdrew |withdraw | |- |withheld |withheld |withhold | |- |withstood |withstood |withstand | |- |unbent |unbent |unbend | |- |undergone |underwent |undergo | |- |underlain |underlay |underlie | |- |underpaid |underpaid |underpay | |- |undersold |undersold |undersell | |- |understood |understood |understand | |- |undertaken |undertook |undertake | |- |underwritten |underwrote |underwrite | |- |undone |undid |undo | |- |unfrozen |unfroze |unfreeze | |- |unwound |unwound |unwind | |- |upset |upset |upset | |- |outshone |outshone |outshine | |- |outworn |outwore |outwear | |- |overcome |overcame |overcome | |- |overdone |overdid |overdo | |- |overhung |overhung |overhang | |- |overheard |overheard |overhear | |- |overpaid |overpaid |overpay | |- |overridden |overrode |override | |- |overrun |overran |overrun | |- |overseen |oversaw |oversee | |- |overshot |overshot |overshoot | |- |overslept |overslept |oversleep | |- |overtaken |overtook |overtake | |- |overthrown |overthrew |overthrow | |- |sewn |sewed |sew | |- |shed |shed |shed | |- |shod |shod |shoe | |- |showed |showed / shown |show | |- |slain |slew |slay | |- |smelt |smelt |smell | |- |sowed |sowed / sown |sow | |- |spelt, spelled |spelt, spelled |spell | |- |spoilt, spoiled |spoilt, spoiled |spoil | |- |spread |spread |spread | |- |sprung |sprang |spring | |- |stood |stood |stand | |- |staved, stove |staved, stove |stave | |- |stuck |stuck |stick | |- |stuck |stank, stunk |stick | |- |strewn, strewed |strewed |strew | |- |stridden |strode |stride | |- |struck |struck |strike | |- |strung |strung |string | |- |striven |strove |strive | |- |sworn |swore |swear | |- |swollen, swelled |swelled |swell | |- |swung |swung |swing | |- |thriven, thrived |throve, thrived |thrive | |- |trodden |trod |tread | |- |remade |remade |remake | |- |relayed, relaid |relayed, relaid |relay | |- |redone |redid |redo | |- |rebuilt |rebuilt |rebuild | |- |rewritten |rewrote |rewrite | |- |retold |retold |retell | |- |retake |retook |retaken | |- |repaid |repaid |repay | |- |rent |rent |rend |

|}