לדלג לתוכן

איטלקית/דקדוק/פעלים חריגים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

נתחיל עם הפעלים החריגים האלו:

essere[עריכה]

נטיית הפועל
גוף indicativo presente indicativo imperfetto futuro semplice condizionale congiuntivo pres passato remoto congiunctivo pass
גוף 1 יחיד sono ero sarò sarei sia fui fossi
גוף 2 יחיד sei eri sarai saresti sia fosti fossi
גוף 3 יחיד è era sarà sarebbe sia fu fosse
גוף 1 רבים siamo eravamo saremo saremmo siamo fummo fossimo
גוף 2 רבים siete eravate sarete sareste siate foste foste
גוף 3 רבים sono erano saranno sarebbero siano furono fossero

avere[עריכה]

נטיית הפועל
גוף indicativo presente indicativo imperfetto futuro semplice condizionale congiuntivo pres passato remoto congiuntivo pass
גוף 1 יחיד ho avevo avrò avrei abbia ebbi avessi
גוף 2 יחיד hai avevi avrai avresti abbia avesti avessi
גוף 3 יחיד ha aveva avrà avrebbe abbia ebbe avesse
גוף 1 רבים abbiamo avevamo avremo avremmo abbiamo avemmo avessimo
גוף 2 רבים avete avevate avrete avreste abbiate aveste aveste
גוף 3 רבים hanno avevano avranno avrebbero abbiano ebbero avessero

andare[עריכה]

נטיית הפועל
גוף indicativo presente indicativo imperfetto futuro semplice condizionale congiuntivo pres passato remoto congiunctivo pass
גוף 1 יחיד vado andavo andrò andrei vada andai andassi
גוף 2 יחיד vai andavi andrai andresti vada andasti andassi
גוף 3 יחיד va andava andrà andrebbe vada andò andasse
גוף 1 רבים andiamo andavamo andremo andremmo andiamo andammo andassimo
גוף 2 רבים andate andavate andrete andreste andiate andaste andaste
גוף 3 רבים vanno andavano andranno andrebbero vadano andarono andassero

dare[עריכה]

נטיית הפועל
person indicativo presente indicativo imperfetto futuro semplice condizionale congiuntivo pres passato remoto congiunctivo pass
גוף 1 יחיד do davo darò darei dia diedi dessi
גוף 2 יחיד dai davi darai daresti dia desti dessi
גוף 3 יחיד dava darà darebbe dia diede desse
גוף 1 רבים diamo davamo daremo daremmo diamo demmo dessimo
גוף 2 רבים date davate darete dareste diate deste deste
גוף 3 רבים danno davano daranno darebbero diano diedero dessero

fare[עריכה]

נטיית הפועל
person indicativo presente indicativo imperfetto futuro semplice condizionale congiuntivo pres passato remoto congiunctivo pass
גוף 1 יחיד faccio facevo farò farei faccia feci facessi
גוף 2 יחיד fai facevi farai faresti faccia facesti facessi
גוף 3 יחיד fa faceva farà farebbe faccia fece facesse
גוף 1 רבים facciamo facevamo faremo faremmo facciamo facemmo facessimo
גוף 2 רבים fate facevate farete fareste facciate faceste faceste
גוף 3 רבים fanno facevano faranno farebbero facciano fecero facessero

stare[עריכה]

נטיית הפועל
גוף indicativo presente indicativo imperfetto futuro semplice condizionale congiuntivo pres passato remoto congiunctivo pass
גוף 1 יחיד sto stavo starò starei stia stetti stessi
גוף 2 יחיד stai stavi starai staresti stia stesti stessi
גוף 3 יחיד sta stava starà starebbe stia stette stesse
גוף 1 רבים stiamo stavamo staremo staremmo stiamo stemmo stessimo
גוף 2 רבים state stavate starete stareste stiate steste steste
גוף 3 רבים stanno stavano staranno starebbero stiano stettero stessero

sapere[עריכה]

נטיית הפועל
גוף indicativo presente indicativo imperfetto futuro semplice condizionale congiuntivo pres passato remoto congiunctivo pass
גוף 1 יחיד so sapevo saprò saprei sappia seppi sapessi
גוף 2 יחיד sai sapevi saprai sapresti sappia sapesti sapessi
גוף 3 יחיד sa spaeva saprà saprebbe sappia seppe sapesse
גוף 1 רבים sappiamo sapevamo sapremo sapremmo sappiamo sapemmo sapessimo
גוף 2 רבים sapete sapevate saprete sapreste sappiate sapeste sapeste
גוף 3 רבים sanno sapevano sapranno saprebbero sappiano seppero sapessero