Javascript/מחרוזת טקסט: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
 
קבלת אות מסוימת מתוך הטקסט ע"י ציון האינדקס בדומה למערך האות הראשונה מתחילה ב 0 והאות השנייה 1 האות השלישית 2 וכן הלאה
<syntaxhighlight lang="LanguageNameJavaScript">
let foo = 'aba';
foo[o] // a
foo[2] // a
</syntaxhighlight>
חיפוש וקבלת מיקום (האינדקס) הראשון של חלק מתוך הטקסט (הפרמטר מציין איזה טקסט לחפש)<code>()indexOf</code><br>
 
מחלץ חלק ממחרוזת טקסט ומחזיר את החלק שחולץ במחרוזת חדשה <code>()slice </code><br>
 
החלפת תוכן מסוים בתוך המחרוזת (הפרמטר הראשון זה הטקסט שאותו נשנה והפרמטר השני זה הטקסט החדש ) replace<code>("text","text")replace</code><br>
 
המרה לאותיות גדולות (אנגלית) <code>()toUpperCase</code><br>
 
המרה לאותיות קטנות (אנגלית) <code>()toLowerCase</code><br>
 
חלוקת הטקסט למערך (הפרמטר מציין לפי מה לחלק לאיברים, רווח/פסיק וכדומה) <code>()split</code><br>
 
חיבור שני מחרוזות או יותר למחרוזת אחת <code>()concat </code><br>
 
 
186

עריכות

תפריט ניווט