פורטוגזית ברזילאית/הגייה: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
! דוגמות
|-
! '''b'''
|
! ב
| '''ב''' דגושה
|
| '''b'''anda, '''b'''erimbau
|-
! '''f'''
|
|! '''פ''' רפה
|
| para'''f'''uso
|-
! '''p'''
|
! פ
| '''פ''' דגושה
|
| '''p'''andeiro, '''p'''aralela
|-
! '''v'''
|
|! '''ב''' רפה
|
| '''v'''olta do mundo, '''v'''ingati'''v'''a
|-
! '''j'''
|
| '''ז'''' <!--מסז' כמו שמוסבר בפסקה של ההגדרות-->
| ''משחק'' '''j'''ogo
|-
! '''q'''
|
! כ
| '''כ''' דגושה
| משפיעה על האות '''u''' בצירופים '''que qui''' בהם '''u''' חסרת צליל. אבל לא בצירופים אחרים כמו '''qua''', '''quo'''.
| a'''t'''abaque, '''que'''da de rins, maca'''qui'''nho, '''que'''ixada, ''מתיי'' '''q'''uando
|-
! rowspan=4 | '''c'''
| לפני '''i''' ו-'''e'''
| '''ס'''
|
|-
| אחרת
! כ
| '''כ''' דגושה
|
| '''c'''apoeira, ma'''c'''a'''c'''o
|-
| צירוףצרוף '''ch'''
|! '''ש'''
|
| '''ch'''apa, '''ch'''amada, gan'''ch'''o, martelo no '''ch'''ão
|-
|! '''ç'''
|! '''ס'''
|
| cabe'''ç'''ada, aú de cabe'''ç'''a, bên'''ç'''ão
|-
! rowspan=2 | '''g'''
| לפני '''i''' ו-'''e'''
|! '''ז''''
|
| '''g'''inga, re'''g'''ional
|-
| אחרת
! ג
| '''ג''' דגושה
| משפיעה על האות '''u''' בצירופיםבצרופים '''gue gui''' בהם '''u''' חסרת צליל
| '''g'''un'''g'''a, ne'''g'''ativa, gin'''g'''a, ''שחק'' jo'''gue''', ''לוחם'' '''gue'''rreiro
|-
! rowspan=3 | '''l'''
| בד"כ
|! '''ל'''
|
| meia '''l'''ua, ango'''l'''a, esca'''l'''a
|-
| לפני עיצור או בסוף מילהמלה
|! '''w'''
|
| morta'''l''', são sa'''l'''vador, esquiva latera'''l'''
|-
| צירוףצרוף '''lh'''
| כמו '''ל''' עם '''י''' ביחד
| במבטאים מסויימיםמסוימים נהגהכהגיית '''י''' בלי '''ל'''רגילה
| joe'''lh'''ada, nego traba'''lh'''a, a manteiga do patrão caíu na água e se mo'''lh'''ou, vim da bahia pra '''lh'''e ver
|-
! rowspan=2 | '''t'''
| בד"כ
|! '''ת'''
|
| a'''t'''abaque, mar'''t'''elo, mor'''t'''al, macaco de a'''t'''aque
|-
| לפני תנועת חיריק
|! '''צ''''
| כלומר לפני '''i''' ולפני '''e''' במקרים שהוגה חיריק <!--e הוגה חיריק לא רק בסוף מילה, ראה סעיפים מתקדמים של e-->
| aú de fren'''t'''e, nega'''t'''iva
|-
! rowspan=2 | '''d'''
| בד"כ
|! '''ד'''
|
| cor'''d'''ão, ban'''d'''a, entra'''d'''a
|-
| לפני תנועת חיריק
|! '''ג''''
| כלומר לפני '''i''' ולפני '''e''' במקרים שהוגה חיריק
| chapa '''d'''e frente, aú '''d'''e frente, cordão '''d'''e ouro, miu'''d'''inho, man'''d'''inga, mé'''d'''io
|-
! rowspan=2 | '''m'''
| בד"כ
| '''מ''' + גורמת לאפיותלאנפוף התנועה שלפניה
|
| '''m'''eia lua de c'''om'''passo
|-
| סוף מילהמלה
| העיצור לא נהגהנהגית, רק נוספתגורמת אפיותאנפוף לתנועה שלפניה
| ההבדל בין ההגיההגיית של המיליםהמלים ''ראיתי'' vi ו''באתי'' vim הוא רק שבשניה התנועה אפיתמאונפפת.
| corta cap'''im''', macaco '''em''' pé, aú s'''em''' mão
|-
! rowspan=2 | '''n'''
|
| '''נ''' + גורמת לאפיותלאנפוף התנועה שלפניה
|
| b'''an'''da, aú de fr'''en'''te, aú de col'''un'''a, b'''anan'''eira
|-
| צירוף '''nh'''
| כמו '''י''' + מוסיף אפיותאנפוף לתנועה שלפניו
| כלומר בצירוףבצרוף '''nh''' לא נהגית '''n''' כמו '''נ''' עברית בכלל. בפרט, זה לא נהגה כמו האות '''ñ''' בספרדית.
| miud'''inh'''o, canar'''inh'''o, am'''anh'''ã, s'''enh'''or
|-
! rowspan=3 | '''h'''
| בראש מלה
| בתחילת מילה
| חסר צליל
| במקרה זה '''h''' אינה נחשבת לעיצור
| '''h'''ora, '''h'''oje, '''h'''istoria
|-
| במילהבמלה bahia
| חסר צליל.
| אני חושב שלא קיימות מיליםמלים אחרות בהן מופיע באמצע
|
|-
| צירופיםצרופים '''ch nh lh'''
| ראה באותיות הנ"ל
| משפיע על ההגיה שלהגיית האותיות האלה לפניו
|
|-
! rowspan=6 | '''s'''
| בראש מלה
| בתחילת מילה
|! '''ס'''
|
| '''s'''amba, '''s'''ão '''s'''alvador, aú '''s'''em mão
|-
| אחריאחר עיצור
|! '''ס'''
|
| eu vou en'''s'''inar, sal'''s'''a, ''לחשוב'' pen'''s'''ar
|-
| בין תנועות (גם בסוף מילהמלה)
|! '''ז'''
| rowspan=2 | הכוונה "בסוף מילהמלה" היא כאשר מילהכשמלה מסתיימת ב'''s''' והמילהוהמלה הבאה במשפט מתחילה בתנועה או בעיצור (אז צריךיש להבדיל)
| parafu'''s'''o, te'''s'''oura, maripo'''s'''a, ma'''s''' um bom capoeira não corre, bra'''s'''il
|-
| לפני עיצור (גם בסוף מילהמלה)
| RJ: '''ש'''<br />{{ש}}אחר: '''ס'''
| banda de costa'''s''', e'''s'''corpião, e'''s'''quiva lateral, nego'''s''' trabalhavam pela'''s''' duas e'''s'''cravidão
|-
| בסוף מילהמלה בסוף המשפט
| RJ: '''ש'''<br />{{ש}}אחר: '''ס'''
| כאשר אין עוד מילה אחר כך ולכן אין עיצור או תנועה
|
|-
| צירוףצרוף '''ss'''
|! '''ס'''
|
| meia lua de compa'''ss'''o, pa'''ss'''a prà frente
|-
! rowspan=4 | '''z'''
| בראש מלה
| בתחילת מילה
|! '''ז'''
|
| '''z'''umbi, bati'''z'''ado, só a lu'''z''' ofuscante da candeia
|-
| בין תנועות (גם בסוף מילהמלה)
|! '''ז'''
| rowspan=3 | לשים לב לדמיון עם '''s'''
| ''יופי'' bele'''z'''a
|-
| לפני עיצור (גם בסוף מילה)
| RJ: '''ש'''<br />{{ש}}אחר: '''ס'''
| cru'''z''' credo ave maria
|-
| בסוף מילהמלה בסוף המשפט
| RJ: '''ש'''<br />{{ש}}אחר: '''ס'''
| ''כבה את האור'' apaga a lu'''z'''
|-
! rowspan=6 | '''r'''
| בראש מלה
| בתחילת מילה
| כמו ערבוב של '''ה''' עם '''חכ רפה'''
| הגיה משולבת '''ה''' עם '''חכ רפה''' גרונית חלשה, במבטאים מסויימיםמסוימים נשמעת רק '''ה'''
| '''r'''oda, '''r'''asteira, '''r'''esistência, '''r'''olé, queda de '''r'''ins, '''r'''egional
|-
|-
| לפני עיצור
| RJ+NE:עירבוב שלשילוב '''כ רפה''' (לא דגושה) עם '''חה'''<br /> {{ש}}SP+NO: משהו בין '''ר''' ישראלית רכה ו-'''r''' אמריקאית
|
| co'''r'''dão, a'''r'''mada, esco'''r'''pião, mo'''r'''tal, ma'''r'''telo
|-
| סוף מילהמלה
| כמו לפניכלפני עיצור
| לעתים קרובות בעיקר בדיבור מהיר נהגה מאוד חלש או שלא נשמע כלל. כאן לעומת '''s''' ו'''z''', זה לא משנה איך מתחילה המילההמלה הבאה.
| vou dize'''r''' ao meu senho'''r'''
|-
| צירוףצרוף '''rr'''
| כבראש מלה
| כמו בתחילת מילה
| '''r''' בתחילתבראש מילהמלה היא למעשה זהה לכפולה באמצע, ניתן לראות הקבלה במיליםבמלים משורשרות ''rir''-''sorrir'', ''regular''-''irregular''.
| que a manteiga de'''rr'''amou, a'''rr'''astão, rabo de a'''rr'''aia
|-
| colspan=4 | pra entrar nesta roda menino ligeiro você tem que ter valor
|-
! rowspan=4 | '''x'''
| ברוב המקרים
|! '''ש'''
| rowspan=4 | למעשה זאת האות היחידה שאיןללא חוקים ברורים איך להגותלהגייתה. לשמחתינו היאלשמחתנו לאאיננה בשימוש נפוץ.
| quei'''x'''ada, a'''x'''é, esquiva bai'''x'''a
|-
| לעתים
| לפעמים
|! '''ס'''
| ''הבא'' pró'''x'''imo
|-
| ולעתים
| ולפעמים
|! '''ז'''
| ''מבחן'' e'''x'''ame
|-
| ולעתים
| ולפעמים
| '''קסכְּסְ''', כמו כ-'''x''' באנגלית
| tá'''x'''i
|}
 
* לשים לב להבדל בין ההגה השני של '''d''' ('''ג'''' כמו ג'וק ג'ירפה) להגה של '''g''' ו'''j''' ('''ז'''' כמו מסאז'). ההבדל בין המילים: ''ברחתי'' fugi ו''זיינתי'' fudi.
* לגבי '''s''', '''z''' ו'''x''' - מסיבות שלא אפרט כאן, ההסבר הזה הוא לא מדוייקמדויק אבלאך כן מספיק לכל מי שלא מתעניין בפונולוגיה. הסבר יותר מדוייקמדויק מופיע בהמשך. <!-- הקוליות או אטימות של עיצור עוקב מועתקת, זה לא במיוחד חשוב להסביר את זה בגלל שהסיכוי גבוה שדוברי עברית בכל מקרה יהגו את זה ככה בלי לדעת -->
* לא כתבתי איך הוגים '''z''' הבאה אחרי עיצור, בגללמשום ש'''z''' אף פעם לא באה אחרי עיצור בפורטוגזיתבפורטוגלית. ועוד כל מיני מקרים שלא כתבתי כי הם לא קיימים, ובגלל זה אף אחד לא יודע איך הוגים אותם.
 
==והשאר==

תפריט ניווט