מבוא לתכנות ולמדעי המחשב בשפת C/תרגיל 6: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
(יצירת דף עם התוכן "<center> לדף הקורס <br /> <br /> תרגיל 6 -'''מצביעים ומיבנים''' </center> <br /> == q...")
 
'''בהצלחה!'''
</center>
 
== פתרון ==
=== q1.c ===
<syntaxhighlight>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct Person {
int id;
char *name;
};
 
struct Person* search(struct Person* persons, int N, int n) {
int i1 = 0;
int i2 = N-1,i;
while(i1 <= i2) {
i = (i1+i2)/2;
if(persons[i].id == n)
return & persons[i];
if(n < persons[i].id)
i2 = i-1;
else
i1 = i+1;
}
return NULL;
}
 
int getNumberFromUser() {
printf("Please enter an id number (-1 to quit): ");
int n;
scanf("%d",&n);
return n;
}
 
void ui(struct Person *persons, int N) {
int n;
while(1) {
n = getNumberFromUser();
if(n<0)
break;
struct Person *p = search(persons,N,n);
if(!p)
printf("No person with id=%d\n",n);
else
printf("* %s * is the person with id=%d\n",p->name,p->id);
}
}
int main() {
char* names[] = {"Asif","Agam","Tzion","Yasmin","Ela","Maya","Yael"};
int N = sizeof(names)/sizeof(char*);
struct Person* persons = (struct Person*) malloc (N*sizeof(struct Person));
int i;
for(i=0; i<N; ++i) {
persons[i].id = 1000+i;
persons[i].name = names[i];
}
for(i=0; i<N; ++i)
printf("%s %d\n",persons[i].name, persons[i].id);
ui(persons,N);
 
free(persons);
return 0;
}
 
</syntaxhighlight>
 
=== q2.c ===
<syntaxhighlight>
#include <stdio.h>
 
struct Date {
int day; // 1..31
int mounth; // 1..12
int year; // 1900..2100
};
 
struct PhoneBill {
struct Date date;
int insuranceCommission;
int airCommission;
};
 
// add struct declerations here..
 
int inLimits(int n, int min, int max) {
return n >= min && n <= max;
}
 
void setDate(struct Date* p, int day, int mounth, int year) {
if( ! inLimits(day,1,31) || ! inLimits(mounth,1,12) || ! inLimits(year,1900,2100)) {
printf("Invalid date\n");
return;
}
p->day = day;
p->mounth = mounth;
p->year = year;
}
 
void printDate(struct Date date) {
printf("%d/%d/%d", date.day, date.mounth, date.year);
}
 
void setPhoneBill(struct PhoneBill* p, struct Date date, int insuranceCommission, int airCommission) {
p->date = date;
p->insuranceCommission = insuranceCommission;
p->airCommission = airCommission;
}
void printPhoneBill(struct PhoneBill bill) {
printDate(bill.date);
printf("\nAir: %d, Insurance: %d \n",bill.airCommission, bill.insuranceCommission);
}
 
int main() {
struct Date date;
setDate(&date,11,6,1970);
struct PhoneBill bill;
setPhoneBill(&bill,date,127,10000);
printPhoneBill(bill);
return 0;
}
 
 
</syntaxhighlight>
 
=== q3.c ===
<syntaxhighlight>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
struct MarriedCouple {
char *husband, *wife;
};
 
struct FatherAndChild {
char *father, *child;
};
 
struct Family {
struct MarriedCouple* couples;
int couplesNum;
 
struct FatherAndChild *fnc;
int fncNum;
};
 
struct Family* createFamily() {
struct Family *p = (struct Family*) malloc (sizeof(struct Family));
p->couplesNum = p->fncNum = 0;
 
p->couples = (struct MarriedCouple*) malloc (sizeof(struct MarriedCouple)*1000);
p->fnc = (struct FatherAndChild*) malloc (sizeof(struct FatherAndChild)*1000);
return p;
}
 
void addCouple(struct Family *fam, char *husband, char *wife) {
struct MarriedCouple cp;
cp.husband = husband;
cp.wife = wife;
fam->couples[fam->couplesNum] = cp;
++ fam->couplesNum;
}
 
void addFnc(struct Family *fam, char *father, char *child) {
struct FatherAndChild fnc;
fnc.father = father;
fnc.child = child;
fam->fnc[fam->fncNum] = fnc;
++ fam->fncNum;
}
 
void freeFamily(struct Family *fam) {
free(fam->couples);
free(fam->fnc);
free(fam);
}
 
int isSameString(char *s1, char *s2) {
while(1) {
if(! *s1)
if(! *s2)
return 1;
else
return 0;
else
if(! *s2)
return 0;
if(*s1 != *s2)
return 0;
++s1;
++s2;
}
}
 
void printDescendantsRec(struct Family *fam, char *name) {
int i;
for(i=0; i < fam->fncNum; ++i)
if(isSameString(name, (fam->fnc[i]).father)) {
char *child = fam->fnc[i].child;
printf("%s, ",child);
printDescendantsRec(fam, child);
}
for(i=0; i < fam->couplesNum; ++i)
if(isSameString(name,fam->couples[i].wife))
printDescendantsRec(fam,fam->couples[i].husband);
}
 
void printDescendants(struct Family *fam, char *name) {
printf("Descendants of %s are: ",name);
printDescendantsRec(fam,name);
printf("\n");
}
 
void printAncestorsRec(struct Family *fam, char *name) {
int i,j;
for(i=0; i < fam->fncNum; ++i)
if(isSameString(name, (fam->fnc[i]).child)) {
char *father = fam->fnc[i].father;
printf("%s, ",father);
printAncestorsRec(fam,father);
for(j=0; j < fam->couplesNum; ++j)
if(isSameString(father,fam->couples[j].husband)) {
char *mother = fam->couples[j].wife;
printf("%s, ",mother);
printAncestorsRec(fam, mother);
}
}
}
 
void printAncestors(struct Family *fam, char *name) {
printf("Ancestors of %s are: ",name);
printAncestorsRec(fam,name);
printf("\n");
 
}
 
int main() {
struct Family *biblicalFamily = createFamily();
addCouple (biblicalFamily, "Abraham","Sarah");
addCouple (biblicalFamily, "Isaac","Rebekah");
addCouple (biblicalFamily, "Jacob","Rachel");
 
addFnc(biblicalFamily, "Terah","Abraham");
addFnc(biblicalFamily, "Abraham","Isaac");
addFnc(biblicalFamily, "Isaac","Jacob");
addFnc(biblicalFamily, "Jacob","Joseph");
addFnc(biblicalFamily, "Laban","Rachel");
addFnc(biblicalFamily, "Bethuel","Laban");
addFnc(biblicalFamily, "Bethuel","Rebekah");
addFnc(biblicalFamily, "Terah", "Haran");
addFnc(biblicalFamily, "Haran", "Lot");
 
printDescendants(biblicalFamily, "Rebekah");
printDescendants(biblicalFamily, "Terah");
 
printAncestors(biblicalFamily,"Isaac");
printAncestors(biblicalFamily,"Joseph");
 
freeFamily(biblicalFamily);
 
return 0;
}
 
</syntaxhighlight>
 
=== q4.c ===
<syntaxhighlight>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
struct Person {
int id;
char *name;
int lastSalariesNum;
int *lastSalaries;
int lastTotal;
};
 
struct PersonDataBase {
int size;
struct Person **base;
};
 
struct PersonDataBase createPersonDataBase() {
 
struct PersonDataBase db;
db.size = 100;
db.base = (struct Person**) malloc (db.size * sizeof(struct Person*));
 
struct Person **base = db.base;
 
int i;
for(i=0; i< db.size; ++i) {
base[i] = (struct Person*) malloc (sizeof(struct Person));
base[i]->id = i;
base[i]->name = (char*) malloc (sizeof(char)*50);
sprintf(base[i]->name,"Person#%d",i); // e.i. write "Person#7" to base[7]->name
int n,j;
n = base[i]->lastSalariesNum = rand()%4+10;
base[i]->lastSalaries = (int*) malloc(n * sizeof(int));
int sal = (rand()%20+4)*1000;
for(j=0; j<n; ++j)
base[i]->lastSalaries[j] = sal+sal*(rand()%11-5)/10;
base[i]->lastTotal = 0;
}
 
return db;
}
 
void printPersonDataBase(struct PersonDataBase db) {
int i;
for(i=0; i< db.size; ++i) {
printf("%s, id:%d, last salaries: ",db.base[i]->name, db.base[i]->id);
int j;
for(j=0; j < db.base[i]->lastSalariesNum; ++j)
printf("%d, ",db.base[i]->lastSalaries[j]);
printf(" Total:%d\n",db.base[i]->lastTotal);
}
}
 
void freePersonDataBase(struct PersonDataBase db) {
struct Person **base = db.base;
int i;
for(i=0; i< db.size; ++i) {
free(base[i]->name);
free(base[i]->lastSalaries);
free(base[i]);
}
free(base);
}
 
void fillTotals(struct PersonDataBase db) {
struct Person **base = db.base;
int i;
for(i=0; i< db.size; ++i) {
int a=0,j;
for(j=0; j<base[i]->lastSalariesNum; ++j)
a += base[i]->lastSalaries[j];
base[i]->lastTotal = a;
}
}
 
void swap(struct Person **i1, struct Person **i2) {
struct Person *tmp = *i1;
*i1 = *i2;
*i2 = tmp;
}
 
int split(struct Person **array, int pivot, int i1, int i2) {
swap(&array[pivot], &array[i2-1]);
int idx = i1,i;
for(i= i1; i<i2-1; ++i)
if(array[i]->lastTotal < array[i2-1]->lastTotal) {
swap(&array[i], &array[idx]);
++idx;
}
swap(&array[idx], &array[i2-1]);
return idx;
}
 
 
void qs(struct Person **array, int i1, int i2) {
if(i2 - i1 <= 1)
return;
int pivot = (i1+i2)/2;
pivot = split(array,pivot,i1,i2);
qs(array,i1,pivot);
qs(array,pivot+1,i2);
}
 
void quickSort(struct PersonDataBase db) {
qs(db.base, 0, db.size);
}
 
int main() {
struct PersonDataBase db = createPersonDataBase();
 
fillTotals(db);
 
quickSort(db);
 
printPersonDataBase(db);
 
freePersonDataBase(db);
return 0;
}
 
 
</syntaxhighlight>
 
 
 
<center>

תפריט ניווט